Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony:"Remont ulicy Podlesie i odmulenie rowu przy ulicy Podlesie w Janowicach - gmina Bestwina"
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia jest remont ulicy Podlesie i odmulenie rowu przy ulicy Podlesie w Janowicach - gmina Bestwina.
2. Zakres prac:
- profilowanie i zagęszczanie podłoża,
- górna warstwa podbudowy 10cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego grubość 6cm (663,6 m2 = 2,8 x 232m),
- czyszczenie rowów - 211m,
- czyszczenie przepustów - 23m,
- wykonanie poboczy z wysiewek kamiennych gr 15cm - 108,8m2,
- koryta wykonane na poszerzeniach jezdni (przełom) - 170m2,
- dolna warstwa podbudowy (przełom) - 170m2,
- wykonanie operatu geodezyjnego powykonawczego,
- oczyszczenie rowu z namułu - 386m,
- ścinanie poboczy mechaniczne - 193m,
- czyszczenie przepustów - 47,5m.
3. CPV: 45.23.32.20- 7
4. Zamówienie należy wykonać w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót stanowiące odpowiednio załącznik A oraz załącznik B do niniejszej SIWZ.
5. Wykonawca nie może powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcom.
Termin składania ofert:2006-06-02 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba Zamawiającego - pok. nr 2
Termin otwarcia:2006-06-02 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba Zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:do 31 lipca 2006
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściwych
Kryteria oceny:

Cena - 100%

O udzielenie zamówienia mogą starać się wykonawcy, którzy: 
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- spełniają wszystkie wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie na podstawie treści złożonych dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10 zł) odebrać można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 fax. (32) 215 77 12 - Dominik Puda

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177) - przetarg nieograniczony ZP 340/15/2006 , Zamawiający wybrał następującą ofertę:

"REZBUD"
Eugeniusz Rezik
43 - 512 Janowice
ul. Janowicka 75

Cena oferty:

cena bez VAT : 39 993,24 zł
słownie : trzy dziewięć dziewięć dziewięć trzy i 24/100

z VAT : 48 791,75 zł
słownie : cztery osiem siedem dziewięć jeden i 75/100

Termin wykonania zamówienia : 31.07.2006r
Gwarancja : 36 miesięcy

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl