Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony:"Przebudowa przełomów typu średniego oraz typu ciężkiego na ciągach dróg gminnych w gminie Bestwina"
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Przebudowa przełomów typu średniego oraz typu ciężkiego na ciągach dróg gminnych w zależności od potrzeb i zleceń Zamawiającego na terenie gminy Bestwina.
2. CPV: 45.23.32.20-7

3. W zależności od typu przełomu (średni lub ciężki) prace polegać będą na:

przełomy średnie:
Obcięcie istniejącego asfaltu, rozbiórka istniejącej nawierzchni
Wydobycie i usunięcie gruntu wątpliwego
Wykonanie koryta w gruncie kategorii II - IV
Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15 cm po zagęszczeniu
Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 1,0 kg/m2
Ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego 0/16 mm, grubość po zagęszczeniu 6cm

przełomy ciężkie:
Obcięcie istniejącego asfaltu, rozbiórka istniejącej nawierzchni
Wydobycie i usunięcie gruntów wysadziowych oraz gruntów wątpliwych
Wykonanie koryta w gruncie kategorii II - IV
Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego grubości 20 cm po zagęszczeniu
Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego grubości 10cm po zagęszczeniu
Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 1,0 kg/m2
Ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego 0/16mm, grubość po zagęszczeniu 6cm

4. Zamówienie należy wykonać w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik A do niniejszej SIWZ.
5. Wykonawca nie może powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcom.

Termin składania ofert:2006-05-26 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba Zamawiającego - pok. nr 2
Termin otwarcia:2006-05-26 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba Zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:do 29 grudnia 2006
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściwych
Kryteria oceny:

Cena - 90%
Gwarancja - 10%

O udzielenie zamówienia mogą starać się wykonawcy, którzy: 
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- spełniają wszystkie wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie na podstawie treści złożonych dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10 zł) odebrać można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 fax. (32) 215 77 12 - Dominik Puda

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177) - przetarg nieograniczony ZP 340/12/06, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

"REZBUD" P.U.H.
ul. Janowicka 75
43-512 Janowice

Cena oferty:

Przełomy średnie - za cenę:

a. obcięcie istniejącego asfaltu, rozbiórka istniejącej nawierzchni [ 1m2 ]

bez VAT: 8,00 zł
słownie: osiem złotych 00/100

z VAT: 9,76zł
słownie: dziewięć złotych 76/100

b. wydobycie i usunięcie gruntu wątpliwego [ 1m2 ]

bez VAT: 10,00 zł
słownie:  dziesięć złotych 00/100

z VAT: 12,20 zł
słownie:  dwanaście złotych 20/100

c. wykonanie koryta w gruncie kategorii II - IV [ 1m2 ]

bez VAT: 25,00 zł
słownie:  dwadzieścia pięć złotych 00/100

z VAT: 30,50 zł
słownie:  trzydzieści złotych 50/100

d. wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15 cm po zagęszczeniu [ 1m2 ]

bez VAT: 14,00 zł
słownie:  czternaście złotych 00/100

z VAT: 17,08 zł
słownie:  siedemnaście złotych 08/100


e. skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 1,0 kg/m2 [ 1m2 ]

bez VAT: 2,00 zł
słownie: dwa złote 00/100

z VAT: 2,44 zł
słownie: dwa złote 44/100

f. ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego 0/16 mm, grubość po zagęszczeniu 6cm [ 1m2 ]

bez VAT: 56,00 zł
słownie:  pięćdziesiąt sześć złotych 00/100

z VAT: 68,32 zł
słownie:  sześćdziesiąt osiem złotych 32/100

Przełomy ciężkie - za cenę:

a. obcięcie istniejącego asfaltu, rozbiórka istniejącej nawierzchni [ 1m2 ]

bez VAT: 8,00 zł
słownie:  osiem złotych 00/100

z VAT: 9,76 zł
słownie:  dziewięć złotych 76/100

b. wydobycie i usunięcie gruntów wysadziowych oraz gruntów wątpliwych [ 1m2 ]

bez VAT: 15,00 zł
słownie:  piętnaście złotych 00/100

z VAT: 18,30 zł
słownie:  osiemnaście złotych 30/100

c. wykonanie koryta w gruncie kategorii II - IV [ 1m2 ]

bez VAT: 35,00 zł
słownie:  trzydzieści pięć złotych 00/100

z VAT: 42,70 zł
słownie:  czterdzieści dwa złote 70/100


d. wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm po zagęszczeniu [ 1m2 ]

bez VAT: 22,00 zł
słownie:  dwadzieścia dwa złote 00/100

z VAT: 26,84 zł
słownie:  dwadzieścia sześć złotych 84/100

Termin wykonania zamówienia : 29.12.2006r

Gwarancja : 36 miesięcy

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl