Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony: "Dostawa wyposażenia kuchni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bestwinie"
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż na miejscu wyposażenia kuchni przedszkola w Bestwinie. W skład zamówienia wchodzą:
a. zmywarka do naczyń wraz z wyposażeniem,
b.  krajalnica żywności,
c. mikser ręczny,
d. patelnia elektryczna,
e. bemar,
f. kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym,
g. taborety gazowe 2 - palnikowe,
h.  młynek do odpadów,
i. garnki,
j. rondle,
k.  sprzęt drobny (chochle, łyżki, itp.).

2. Szczegółowe zestawienie zamawianego sprzętu zawarte jest w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji,stanowiącym jej integralną część.

3. Sprzęt wymieniony w załączniku nr 1 winien spełniać wymagania jakościowe i technologiczne konieczne przy wdrażaniu systemu HACCP.

Termin składania ofert:2006-04-26 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba Zamawiającego - pok. nr 2
Termin otwarcia:2006-04-26 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba Zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:14 dni od podpisania umowy
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściwych
Kryteria oceny:

Cena - 80%
Gwarancja - 10%
Warunki serwisu - 10%

O udzielenie zamówienia mogą starać się wykonawcy, którzy: 
1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,  
2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia (co najmniej 3 zadania o charakterze i złożoności porównywalnej z niniejszym zamówieniem wykonywanych w ciągu ostatnich 3 lat)
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
5. Spełniają wszystkie wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 20 zł) odebrać można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 fax. (32) 215 77 12 - Dominik Puda

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177) - przetarg nieograniczony ZP 340/08/06, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

IGLOMIREX Ciszek Spółka Jawna
Al. Roździeńskiego 188 
40-203 Katowice

Cena oferty:

cena bez VAT : 30 081,00 zł
słownie : trzy zero zero osiem jeden  i 00/100

z VAT : 36 698,82 zł
słownie : trzy sześć sześć dziewięć osiem i 82/100

Termin wykonania zamówienia : 29.05.2006r
Gwarancja : 24 miesiące

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl