Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony:"Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych na terenie gminy Bestwina"
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych wykonanego technologią powierzchniowego utrwalania na terenie Gminy Bestwina w zależności od potrzeb i zlecenia Zamawiającego.

Szczegółowy zakres robót określony jest w Szczegółowych specyfikacjach technicznych stanowiących załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.

W zależności od stopnia uszkodzenia poszczególnych części nawierzchni stosować należy następujące grubości masy bitumicznej: 4cm, 5cm, 6cm, 7cm lub 8cm. Grubość masy każdorazowo uzgadniana z Inspektorem nadzoru.

2. CPV: 45.23.32.20-7


3. Wykonawca nie może powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcom.

Termin składania ofert:2006-02-24 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba Zamawiającego - pok. nr 2
Termin otwarcia:2006-02-24 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba Zamawiającego - pok. nr 2
Termin realizacji:do 31 grudnia 2006
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściwych
Kryteria oceny:

a. Cena 90%   (średnia cena za remont 1m2 nawierzchni bitumicznej)
b. Gwarancja 10%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10 zł) odebrać można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt: (32) 215 77 07 fax. (32) 215 77 12 - Dominik Puda

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) - przetarg nieograniczony ZP340/03/06, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

"REZBUD" P.U.H.
Eugeniusz Rezik
43 - 512 Janowice
ul. Janowicka 75

cena oferty:

a. 1 m2 nawierzchni - grubość 4cm

bez VAT: 48,00 zł
słownie:  czterdzieści osiem złotych i 00/100
z VAT: 58,56 zł
słownie:  pięćdziesiąt osiem złotych i 56/100

b. 1 m2 nawierzchni - grubość 5cm

bez VAT: 52,00 zł
słownie:  pięćdziesiąt dwa złote i 00/100
z VAT: 63,44 zł
słownie:  sześćdziesiąt trzy złote i 44/100

c. 1 m2 nawierzchni - grubość 6cm

bez VAT: 56,00 zł
słownie:  pięćdziesiąt sześć złotych i 00/100
z VAT: 68,32 zł
słownie:  sześćdziesiąt osiem złotych i 32/100

d. 1 m2 nawierzchni - grubość 7cm

bez VAT: 60,00 zł
słownie:  sześćdziesiąt złotych i 00/100
z VAT: 73,20 zł
słownie:  siedemdziesiąt trzy złote i 20/100

e. 1 m2 nawierzchni - grubość 8cm

bez VAT: 64,00 zł
słownie:  sześćdziesiąt cztery złote i 00/100
z VAT: 78,08 zł
słownie:  siedemdziesiąt osiem złotych i 08/100

f. cena za jednokrotne skropienie 1 m2 emulsją i grysami

bez VAT: 13,50 zł
słownie:  trzynaście złotych i 50/100
z VAT: 16,47 zł
słownie:  szesnaście złotych i 47/100

Termin wykonania zamówienia: do 31 grudnia 2006
Gwarancja: 12 miesięcy

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl