Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony: " Opracowania geodezyjne i kartograficzne dla gminy Bestwina w latach 2006 - 2008"
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

a. wykonywanie aktualizacji map,
b. wykonywanie rozgraniczeń nieruchomości,
c. wznowienia granic,
d.  wykonywanie podziałów nieruchomości,
e. opracowywanie dokumentacji do czynności prawnych.

2. Powyższe opracowania geodezyjne i kartograficzne obejmować będą swym zasiągiem teren gminy Bestwina (sołectwa: Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów).
3. O konieczności wykonania danej czynności (aktualizacji mapy, wznowienia granic, itp.) Wykonawca będzie powiadamiany w formie zleceń.
4. Termin wykonania danej czynności wynosić będzie 45 dni kalendarzowych licząc od wydania zlecenia przez Zamawiającego.
5.  Wykonawca nie może powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcom.

Termin składania ofert:2005-12-16 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba Zamawiającego - pok. nr 2
Termin otwarcia:2005-12-16 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba Zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:od 02.01.2006 do 31.12.2008
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściwych
Kryteria oceny:

Cena - 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10 zł) odebrać można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 fax. (32) 215 77 12 - Dominik Puda

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) - przetarg nieograniczony ZP340/28/05, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Przedsiębiorstwo Geodezyjne "GEOKARD"
43 - 330 Hecznarowice
ul. Krakowska 131

Cena oferty:

a. aktualizacja map (cena za 1 ha)
bez VAT:  470,00 zł
z VAT:   573,40 zł

b. rozgraniczenia nieruchomości (do 5 punktów)
bez VAT:   1100,00 zł
z VAT:   1342,00 zł

c. rozgraniczenia nieruchomości (każdy następny punkt)
bez VAT:   180,00 zł
z VAT:   219,60 zł

d. wykonanie dokumentacji do czynności prawnych
bez VAT:   250,00 zł
z VAT:   305,00 zł

e. wznowienie granic (do 5 punktów)
bez VAT:   700,00 zł 
z VAT:   854,00 zł

f. wznowienie granic (każdy następny punkt)
bez VAT:   150,00 zł
z VAT:   183,00 zł

g. podziały nieruchomości przy konieczności postępowania rozgraniczeniowego - wydzielenie jednej
działki
bez VAT:   900,00 zł
z VAT:   1098,00 zł

h. podziały nieruchomości przy konieczności postępowania rozgraniczeniowego - wydzielenie każdej
następnej działki
bez VAT:  330,00 zł
z VAT:   402,60 zł

i. podziały nieruchomości bez konieczności postępowania rozgraniczeniowego - wydzielenie jednej
działki
bez VAT:   1100,00 zł
z VAT:   1342,00 zł

j. podziały nieruchomości bez konieczności postępowania rozgraniczeniowego - wydzielenie każdej
następnej działki
bez VAT:  330,00 zł
z VAT:   402,60 zł

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl