Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony: " Rozbudowa i modernizacja budynku Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Bestwinie"
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia jest:
Rozbudowa i modernizacja budynku Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Bestwinie (województwo śląskie, powiat bielski ) przy ulicy Krakowskiej 123.

2.Zakres prac:
a.rozbudowa w dwóch kondygnacjach części wschodniej budynku (powierzchnia zabudowy wynosi obecnie - 316,02 m2 a  po rozbudowie - 350,22 m2),
b.przebudowa i poszerzenie klatki schodowej,
c.przebudowa konstrukcji stropu sali głównej w części zachodniej budynku,
d.przebudowa strefy wejściowej do budynku i przystosowanie przyziemia dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
e.przebudowa pomieszczeń sanitarnych,
f.prace termomodernizacyjne, w tym przebudowa dachu i elewacji budynku,
g.przebudowa instalacji wewnętrznych (wody i kanalizacji, centralnego ogrzewania i wentylacji, elektrycznych i teletechnicznych, kotłowni ),
h.przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i c.w.u.

3.Wspólny Słownik Zamówień CPV:
a.główny przedmiot:    45262800-9  Prace dotyczące rozbudowy budynków
b.dodatkowe przedmioty:  45310000-3  Prace dotyczące wykonywania instalacji elektrycznych 45330000-9  Prace hydrauliczne i sanitarne 

4.Zamówienie należy wykonać według projektu technicznego oraz przedmiaru robót stanowiących odpowiednio załącznik nr 1 i zał. nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uwaga: Przedmiar robót składa się z następujących części:
a.roboty zewnętrzne,
b.roboty budowlane i wykończeniowe,
c.roboty konstrukcyjne,
d.roboty instalacji wody zimnej ciepłej i kan,
e.roboty instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej,
f.roboty instalacyjno montażowe kotłowni gazowej,
g.roboty instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
Termin składania ofert:2006-01-09 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba Zamawiającego - pok. nr 2
Termin otwarcia:2006-01-09 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba Zamawiającego - pok. nr 2
Termin realizacji:31 grudnia 2006
Wadium: 10 000,00 zł
Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej powyżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściwych
Kryteria oceny:

Cena - 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 50 zł) odebrać można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 fax. (32) 215 77 12 - Dominik Puda

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą  z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 19 poz. 177 ze zmianami) - przetarg nieograniczony ZP340/26/05, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Zakład Remontowo Budowlany
"JURCZAK - PSZCZÓŁKA" sp.j.
ul. Bukowska 1
43 - 353 Porąbka

cena oferty:
bez VAT: 622 485,80 zł
słownie: sześćset dwadzieścia dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć złotych i 80/100

z VAT:  759 432,68 zł
słownie:  siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote i 68/100

Termin wykonania zamówienia: 29 grudnia 2006

Złożono 6 ofert, 2 oferty zostały odrzucone.

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl