Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony: "Docieplenie dachu Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bestwinie"
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia jest:
Docieplenie dachu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bestwinie przy ulicy Szkolnej.
Prace modernizacyjne polegać będą na:
a. docieplenie dachu - 180 m2:
- gruntowanie podłoża dyspersyjnymi masami asfaltowo - kauczukowymi,
- montaż pokrycia dachowego według systemu dwuwarstwowego na płytach warstwowych NTB,
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną,
rozebranie rur, rynien, obróbek blacharkich oraz założenie rynien PVC,
b.  odnowienie pomieszczeń sali gimnastycznej:
- odbicie tynków a następnie ich uzupełnienie,
- gruntowanie sufitu,
- malowanie,
c.  remont dachu nad przewiązką - 10 m2
- wymiana pokrycia murów ogniowych pasów, gzymsów, i krawędzi balkonów,
- gruntowanie podłoża dyspersyjnymi masami asfaltowo - kauczukowymi
- montaż pokrycia dachowego według systemu dwuwarstwowego na płytach warstwowych NTB
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną.
2.  Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45261410-1  
3. Zamówienie należy wykonać według przedmiaru robót stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
UWAGA: pozycja nr 1.003 przedmiaru - należy zastosować system dwuwarstwowy na płytach warstwowych NTB.
4.  Wykonawca nie może powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcom.
Termin składania ofert:2005-10-14 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba Zamawiającego - pok. nr 2
Termin otwarcia:2005-10-14 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba Zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:2 tygodnie od daty podpisania umowy
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściwych
Kryteria oceny:

Cena - 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10 zł) odebrać można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 fax. (32) 215 77 12 - Dominik Puda

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) - przetarg nieograniczony ZP340/23/05, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "IZOBUD"
ul. Św. Floriana 12
43 - 512 Bestwinka

Cena oferty:

cena bez VAT:  17 060,11 zł
słownie:   siedemnaście tysięcy sześćdziesiąt złotych i 11/100

cena z VAT:  20 813,33 zł
słownie:   dwadzieścia tysięcy osiemset trzynaście złotych i 33/100

Gwarancja: 5 lat

Złożono 3 oferty.
Jedna oferta została odrzucona.

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl