Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Zapytanie o cenę: "Remont dróg gruntowych na terenie Gminy Bestwina w latach 2005 - 2006"
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Remont dróg gruntowych na terenie Gminy Bestwina w latach 2005 - 2006.

2. Zakres prac:
a.  transport klińca wapiennego ze składowiska znajdującego się na terenie gminy Bestwina,
b.  mechaniczne korytowanie, oczyszczanie i ścinanie istniejącej podbudowy tłuczniowej,
c.  mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża oraz uzupełnienie klińcem wapiennym,
d. wałowanie.

Termin składania ofert:2005-02-11 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba Zamawiającego - pok. nr 2
Termin otwarcia:2005-02-11 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba Zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:30 listopada 2006
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Zaproszenie do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia rozesłano do 5 wykonawców.

Kryteria oceny:

Cena - 100%

Kontakt:(32) 215 77 07 - Dominik Puda

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), - zapytanie o cenę ZP340/03/05 Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe
Adam Roj
ul. Sportowa 33
43  - 512 Bestwinka

Cena oferty:

a. Cena za mechaniczne korytowanie, oczyszczenie i ścinanie istniejącej podbudowy tłuczniowej wraz z załadunkiem materiału, profilowaniem i zagęszczaniem podłoża (z a 1 m2)
cena bez VAT: 1,55 zł
słownie:  jeden złoty i 55/100
cena z VAT: 1,65 zł
słownie:  jeden złoty i 65/100

b. Cena za uzupełnienie podbudowy klińcem lub tłuczniem wapiennym wraz z załadunkiem materiału
i wałowaniem (za 1m2)
- grubość warstwy - 5 cm
cena bez VAT: 3,10 zł
słownie:    trzy złote i 10/100
cena z VAT: 3,31 zł
słownie:    trzy złote i 31/100
-  grubość warstwy - 10 cm
cena bez VAT: 4,40 zł
słownie:  cztery złote i 40/100
cena z VAT: 4,70 zł
słownie:  cztery złote i 70/100
-  za każdy centymetr powyżej grubości warstwy 10 cm
cena bez VAT:  0,55 zł
słownie:   pięćdziesiąt pięć groszy
cena z VAT: 0,58 zł
słownie:   pięćdziesiąt osiem groszy

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl