Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Zapytanie o cenę: "Czyszczenie nawierzchni poboczy i chodników przy drogach gminnych na terenie Gminy Bestwina w latach 2005 - 2006"
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Czyszczenie nawierzchni poboczy i chodników przy drogach gminnych na terenie Gminy Bestwina w latach 2005 - 2006.

2. W zakres usługi wchodzi:

a. czyszczenie poboczy, chodników i kratek ściekowych,
b.  niszczenie chwastów herbicydami przy poboczach i na chodnikach

3. Uwagi dodatkowe:

Nawierzchnie przeznaczone do czyszczenia znajdują się przy drogach gminnych, placach, parkingach i pętli autobusowej. Czyszczenie powinno odbywać się 1 raz w roku. Łączna powierzchnia przeznaczona do oczyszczenia wynosi 38 744,25 m2, przy czym nawierzchnia asfaltowa - 28 130,75 m2, a nawierzchnia betonowa (kostka betonowa, brukowa) - 10 613,5 m2.  Czyszczenie poboczy odnosi się tylko do powierzchni jezdni przylegającej do chodnika. Na drogach, przy których nie znajduje się chodnik czyszczenia nie dokonuje się (to samo dotyczy niszczenia chwastów herbicydami). Szczegółowy wykaz robót będących przedmiotem zamówienia znajduje się w załączniku A do niniejszej specyfikacji i.w.z. Może zachodzić ewentualność jednostkowego wykonywania zadania .

Termin składania ofert:2005-01-28 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba Zamawiającego - pok. nr 2
Termin otwarcia:2005-01-28 09:30:00
Miejsce otwarcia:siedziba Zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:31 grudnia 2006
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Zaproszenie do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia rozesłano do 5 wykonawców.

Kryteria oceny:

Cena - 100%

Kontakt:(32) 215 77 07 - Dominik Puda

Rozstrzygnięcie przetargu:

Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Zakład Budownictwa Inżynieryjno - Komunalnego S.C.
Helena Buchacz, Gabriel Grygierczyk
ul. Plebańska 21
43  - 512 Bestwina

Cena oferty:

a. Czyszczenie nawierzchni poboczy i chodników (wg załącznika A, pkt I) - krotność 1 raz w roku:
cena bez VAT: 33 500,00 zł
słownie:  trzydzieści trzy tysiące pięćset złotych i 00/100
cena z VAT: 40 870,00 zł
słownie:  czterdzieści tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych i 00/100

b. Czyszczenie kratek ściekowych(wg załącznika A, pkt II) - krotność 1 raz w roku:
cena bez VAT: 9 500,00 zł
słownie:   dziewięć tysięcy pięćset złotych i 00/100
cena z VAT: 11 590,00 zł
słownie:  jedenaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych i 00/100

c. Niszczenie chwastów herbicydami przy poboczach i na chodnikach (wg załącznika A, pkt III) - krotność 1 raz w roku
cena bez VAT:  1 500,00 zł
słownie:  jeden tysiąc pięćset złotych i 00/100
cena z VAT: 1 830,00 zł
słownie:  jeden tysiąc osiemset trzydzieści złotych i 00/100

Złożono 3 oferty.

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl