Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony: "Dobudowa dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych do Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz pomost do apteki"
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

Dobudowa dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi do Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz pomost do apteki w Bestwinie przy ulicy Szkolnej nr 6.
Zakres robót:
- wykonanie komory windy,
- dostawa i montaż dźwigu i obudowy z drzwiami przystankowymi (ilość przystanków 5),
- wykonanie betonowego łącznika (pomostu) między jednym z przystanków windy a pomostem apteki,
- roboty adaptacyjne w piwnicy, na parterze i piętrze (wymiana stolarki drzwiowej do gabinetów lekarskich, montaż uchwytów dla niepełnosprawnych, montaż okien, wyburzanie i wykonanie ścianek działowych, wykonanie posadzek z płytek gres, malowanie, itp.),
- roboty instalacyjne (instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, c.o., wentylacji mechanicznej, elektryczna)
- roboty zewnętrzne (chodnik, krawężniki, itp.)

Opis funkcji i parametry techniczne windy.
Dźwig obsługiwać będzie wszystkie kondygnacje Ośrodka Zdrowia. Dźwig dostępny będzie z poziomu terenu. Na poziomie parteru dodatkowo będzie możliwość wyjścia na pomost łączący Ośrodek Zdrowia
z apteką. Winda obsługiwać będzie cztery poziomy: piwnicę, poziom parkingu, parter i piętro. Dobudowa dźwigu związana jest z likwidacją pomieszczenia magazynowego w piwnicy, likwidacją sanitariatu na parterze i likwidacją gabinetu lekarskiego na piętrze. Na parterze zaprojektowano dodatkowy sanitariat dla osób niepełnosprawnych o specjalistycznym wyposażeniu dostępny bezpośrednio z komunikacji ogólnej.
W komunikacji ogólnej, na korytarzach zaprojektowano poręcz dla osób niepełnosprawnych.

Dane techniczne proponowanego dźwigu:
- wymiary platformy - 1100 x 1600 mm,
- wymiary zewnętrzne szybu - 1460 x 1730 mm,
- udźwig - 300 kg,
- ilość przystanków - 4,
- zasilanie - 220 na 380 V,
- moc zasilania - 2,2 kW,
- sterowanie mikroprocesorowe 24 V,
- napęd śrubowy,
- szyb - konstrukcja samonośna, przeszklenie szkłem bezpiecznym w ramach aluminiowych, malowanie proszkowe.

CPV:  29221610-3, 45313000-4, 45000000-7.
Zamówienie należy wykonać według projektu technicznego i przedmiaru robót. Do SIWZ załączono przedmiar robót oraz istotne na etapie przygotowania oferty fragmenty projektu:
- opis techniczny dobudowy dźwigu,
- rysunki - rzuty poszczególnych kondygnacji (inwentaryzacja, dobudowa, modernizacja)
- instalacje sanitarne - opis techniczny,
- instalacje elektryczne - opis techniczny.

Termin składania ofert:2005-06-03 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba Zamawiającego - pok. nr 2
Termin otwarcia:2005-06-03 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba Zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:5 miesięcy od daty podpisania umowy
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Kryteria oceny:

Cena - 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 25 zł) odebrać można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 - Dominik Puda
przetargi@bestwina.pl

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych - przetarg nieograniczony ZP340/14/05, Zamawiający wybrał następującą ofertę:


Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe
"P L A W I A"
Al. Roździeńskiego 90
40 - 203 Katowice

Cena oferty:

cena bez VAT: 150 154,02 zł
słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote i 02/100

cena z VAT: 183 187,90 zł
słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych i 90/100

Termin wykonania zamówienia:

31 października 2005
Gwarancja:

na urządzenie dźwigowe: 24 miesiące
na roboty budowlane:  36 miesięcy

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl