Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony: "Przebudowa drogi gminnej - ul. Famułkowa w Janowicach"
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:


1. Przedmiotem zamówienia jest:
Przebudowa drogi gminnej - ul. Famułkowa w Janowicach. Jest to ulica o nawierzchni w znacznej mierze gruntowej łącząca dwie drogi gminne: ul. Pszczelarską i ul. Graniczną.
 
2.  Podstawowe parametry:
- długość przebudowanego odcinka - 650m
- średnia szerokość przebudowanego odcinka - 3,0m,
- pochylenie daszkowe przebudowanej nawierzchni o spadku 2,0 %,
- pochylenie podłużne ulicy - zgodne z obecnym,
- wyjazd na ul. Pszczelarską i Graniczną - trapezowy,
- pobocza ścięte o pochyleniu ok. 4,0 %.

3. Konstrukcja przebudowanej nawierzchni:
- 5 cm - kliniec 4/31,5 mm (zaklinowanie warstwy wierzchniej),
- 20 cm - nawierzchnia z kruszywa łamanego zagęszczonego mechanicznie - tłuczeń 31,5/63 mm,
- 15 cm - warstwa odcinająco - wzmacniająca (wymiana gruntu) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem ziaren łamanych w ilości min. 30 %,
- podłoże gruntowe rodzime wyprofilowane i dogęszczone.

4. CPV: 45.23.31.42  - 6 oraz 45.23.32.20 - 7
 
5. Zamówienie należy wykonać według:
a.  projektu wykonawczego, 
b.  przedmiaru robót.

6. Wykonawca nie może powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcom.

Termin składania ofert:2005-05-20 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba Zamawiającego - pok. nr 2
Termin otwarcia:2005-05-20 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba Zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:31 sierpnia 2005
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściwych.
Kryteria oceny:

Cena - 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10 zł) odebrać można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 fax. (32) 215 77 12 - Dominik Puda

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą Prawo Zamówień Publicznych - przetarg nieograniczony ZP340/13/05, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe
ADAM ROJ
43 - 512 Bestwinka

Cena oferty:

cena bez VAT:   63 423,37 zł
słownie:                sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia trzy złote i 37/100

cena z VAT:   77 376,51 zł
słownie:          siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć i 51/100

Termin wykonania zamówienia:
31 sierpnia 2005

Gwarancja:
24 miesiące

 

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl