Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony: "Prowadzenie samochodowej komunikacji pasażerskiej"
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Prowadzenie samochodowej komunikacji pasażerskiej w gminie Bestwina na następujących liniach:
Czechowice-Dziedzice - Kaniów - Janowice - Kaniów - Czechowice-Dziedzice
Czechowice- Dziedzice - Janowice - Czechowice- Dziedzice

2.Godziny odjazdów i przyjazdów oraz częstotliwość kursów będą odbywać się według załączonego rozkładu jazdy - zał. nr 5. W niedziele i święta przewozy nie będą wykonywane.

3.Dokładne ustalenie rozkładu jazdy (odjazdy i przyjazdy z dokładnością do jednej minuty) zostaną doprecyzowane w umowie podpisanej z wybranym Wykonawcą.

4.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące części zamówienia:
Część A:  linia: Czechowice-Dziedzice - Kaniów - Janowice - Kaniów - Czechowice-Dziedzice
Część B:  linia: Czechowice-Dziedzice - Janowice - Czechowice-Dziedzice

5.CPV(Wspólny Słownik Zamówień): 60.11.22.00- 8.

6.Wykonawca nie może powierzyć wykonywania zamówienia podwykonawcom.

Termin składania ofert:2005-05-13 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba Zamawiającego - pok. nr 2
Termin otwarcia:2005-05-13 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba Zamawiającego - pok. nr 2
Termin realizacji:31 grudnia 2006
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składanie ofert częściwych
Kryteria oceny:

Cena - 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10 zł) odebrać można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 - Dominik Puda

Rozstrzygnięcie przetargu:POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONO - Cena najkorzystniejszej oferty (16 167,17 zł brutto) przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (150 000,zł brutto)
   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl