Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony: "Modernizacja dwóch parkingów przy kościele w sołectwie Bestwina"
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestiwna
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Modernizacja dwóch parkingów przy kościele w sołectwie Bestwina - ul. Kościelna.
Zakres robót:
- roboty ziemne, profilowanie istniejącego podłoża
- wykonanie krawężników ulicznych
-  wykonanie podbudowy tłuczniem kamiennym od 0/31,5 mm.
-  wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej ścieralnej dla ruchu KR-1 grubości 6 cm po zagęszczeniu,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
- wykonanie studzienek ściekowych,
-  wykonanie oznakowania poziomego (uwaga: oznakowanie wykonać po upływie 2 tygodni od wykonania nawierzchni asfaltobetonowej)

2. CPV: 45.23.31.31  - 6, 45.23.32.20 - 7, 45.23.32.70  - 2
 
3.  Zamówienie należy wykonać według:
a.  dokumentacji technicznej,  
b. przedmiaru robót,
c.  "Ogólnych specyfikacji technicznych" - zał. A.
d.   "Szczegółowej specyfikacja technicznej" - zał B,
stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Wykonawca nie może powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcom.

Termin składania ofert:2005-05-05 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba Zamawiającego - pok. nr 2
Termin otwarcia:2005-05-05 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba Zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:2 miesiące od podpisania umowy
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:
Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Kryteria oceny:

Cena - 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 20 zł) odebrać można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 - Dominik Puda
Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych - przetarg nieograniczony ZP340/09/05, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

P.P.H.U. "ASFALTOR" S.C.
T. Paździora, A. Kruczek
ul. Kaniowska 23
43 - 502 Czechowice - Dziedzice

Cena oferty:

cena bez VAT:  107 731,30 zł
słownie:  sto siedem tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych i 30/100

cena z VAT:  131 505,39 zł
słownie:  sto trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięć złotych i 39/100

Termin wykonania zamówienia:

14 lipca 2005

Gwarancja:

36 miesięcy

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl