Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony: Aktualizacja mapy zasadniczej do celów projektowych.
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1.         Przedmiotem zamówienia jest:

 

Wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej do celów projektowych. Aktualizacja wykorzystana zostanie do projektu kanalizacji sanitarnej w gminie Bestwina (sołectwo Bestwina i Bestwinka).

 

2.          Opis przedmiotu zamówienia:

 

a.          na załącznikach nr 7 oraz 8 do specyfikacji (mapy w skali 1:10000) przedstawiony jest obszar Gminy Bestwina, dla którego opracowany zostanie projekt kanalizacji (tzw. Etap I i Etap II ),

b.         aktualizacja nie będzie dotyczyć całego zaznaczonego obszaru (zał. nr 7 i zał. nr 8), ale jedynie terenu ściśle związanego z projektowanym przebiegiem kolektorów oraz przyłączy do budynków. Wstępny zakres zamówienia to iloczyn długości kolektorów głównych (~ 26 km) przez pas terenu szerokości 60 m, co daje ~ 155 ha . Po uwzględnieniu kolektorów bocznych (~20%) oraz współczynnika błędu ~20% daje to około 223 ha.

c.          dokładny obszar oraz zakres aktualizacji przekazany zostanie przez firmę projektową wyłonioną w drodze przetargu (planowany termin podpisania umowy na wykonanie projektu kanalizacji - styczeń 2005r.),

d.         wymagania odnośnie aktualizacji:

- skala 1:500,

- zgodność z przepisami, oraz wymogami Zespołu Uzgodnień Branżowych ZUD w Bielsku - Białej,

e.          treść mapy do celów projektowych powinna być zgodna z § 6 rozporządzenia z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych (Dz. U. z dnia 13 marca 1995), ponadto powinna zawierać:

- rzędne lokalizacji szamb oraz wylotu ścieków z budynku,

- rzędne terenu a także uszczegółowionych rzędnych w punktach charakterystycznych (np. rowy, cieki. przepusty),

f.           ilość: 4 egzemplarze zaktualizowanych map zasadniczych z klauzulą Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej,

g.         efekt końcowy opracowania - mapa cyfrowa w skali 1:500.

 

3.        Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

 

CZĘŚĆ A - teren wg. załącznika nr 7 (sołectwo Bestwinka)

CZĘŚĆ B - teren wg. załącznika nr 8 (sołectwo Bestwina)

Termin składania ofert:2004-12-30 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba Zamawiającego - pok. nr 2
Termin otwarcia:2004-12-30 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba Zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:31 marca 2005r.
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Dopuszczono składanie ofert częściowych.
Kryteria oceny:

Cena - 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10 zł) odebrać można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 - Dominik Puda

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177)  - przetarg nieograniczony - ZP340/35/04, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych
GEOKART ŁOMŻYŃSKI s.c.
M. Brzostowski, J. Nowacki
18 - 400 Łomża
Al. Legionów 7 C

Cena oferty:  

CZĘŚĆ A:

bez VAT: 198,00 zł / 1ha
słownie:  sto dziewięćdziesiąt osiem złotych i 00/100
z VAT:  241,56 zł / 1ha
słownie:  dwieście czterdzieści jeden złotych i 56/100

CZĘŚĆ B:

bez VAT: 198,00 zł / 1ha
łownie:  sto dziewięćdziesiąt osiem złotych i 00/100
z VAT:  241,56 zł / 1ha
słownie:  dwieście czterdzieści jeden złotych i 56/100

Termin realizacji zamówienia: 31 marca 2005

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl