Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony: Prowadzenie nadzoru nad robotami budowlanymi na terenie gminy Bestwina w roku 2005.
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1.         Przedmiotem zamówienia jest:

 

Prowadzenie nadzoru nad robotami budowlanymi zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami) na terenie Gminy Bestwina
w roku 2005.

 

2.          W zakres usługi wchodzi:

 

a.         pełnienie nadzoru budowlanego w ramach posiadanych uprawnień,

b.        reprezentowanie Zamawiającego na budowie,

c.         udzielanie konsultacji i opiniowanie obiektów budowlano - technicznych na wezwanie Zamawiającego,

d.        sprawdzanie jakości wykonywanych robót oraz egzekwowanie usunięcia usterek,

e.         kontrola i weryfikacja kosztorysów oraz faktur,

f.          po zakończeniu robót - rozliczenie zadania.

Termin składania ofert:2004-12-20 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba Zamawiającego - pok. nr 2
Termin otwarcia:2004-12-20 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba Zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:do 31 grudnia 2005r.
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:
Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Kryteria oceny:

Cena za sprawdzenie do 20 pozycji kosztorysowych - 10%
Cena za sprawdzenie od 21 do 50 pozycji kosztorysowych - 10%
Cena za sprawdzenie od 51 do 100 pozycji kosztorysowych - 10%
Cena za sprawdzenie więcej niż 101 pozycji kosztorysowych - 10%
Cena za jeden pobyt na placu budowy - 60%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10 zł) odebrać można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 - Dominik Puda

Rozstrzygnięcie przetargu:W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177) - przetarg nieograniczony, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

P.P.H.U. "WA - TA - WA"
Tadeusz Kwiatkowski
43 - 305 Bielsko - Biała
ul. Polna 150

Cena oferty:

cena za weryfikację do 20 pozycji kosztorysowych:
bez VAT: 4,00 zł
z VAT: 4,88 zł

cena za weryfikację od 21 do 50 pozycji kosztorysowych:
bez VAT: 3,00 zł
z VAT: 3,66 zł

cena za weryfikację od 51 do 100 pozycji kosztorysowych:
bez VAT: 3,00 zł
z VAT: 3,66 zł

cena za weryfikację powyżej 101 pozycji kosztorysowych:
bez VAT: 3,00 zł
z VAT: 3,66 zł

cena za jeden pobyt na placu budowy:
bez VAT: 95,00 zł
z VAT: 115,90 zł

 

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl