Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony: "Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej w gminie Bestwina: ETAP I - sołectwo Bestwinka, ETAP II - sołectwo Bestwina"
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej w gminie Bestwina: ETAP I - sołectwo Bestwinka, ETAP II - sołectwo Bestwina.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych:

CZĘŚĆ A:
ETAP I (sołectwo Bestwinka),

 

CZĘŚĆ B:
fragment ETAPU II (zlewnia ZBN6 i pompownia PBN6 oraz kanalizacja ciśnieniowa łącząca pompownię PBN6 z kolektorem grawitacyjnym w zlewni ZBN8),

 

CZĘŚĆ C:
fragment ETAPU II (zlewnie: ZBN7, ZBN8, ZBN12, pompownie: PBN7, PBN8 i PBN12).

 

W zakres opracowania wchodzi:

- opracowanie wstępnego przebiegu trasy, identyfikacja przeszkód terenowych naziemnych i podziemnych,

- wrysowanie trasy na plany sytuacyjne,

-uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub przygotowanie kompletu dokumentów dla złożenia przez Zamawiającego wniosku o decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- przygotowanie kompletu dokumentów do przeprowadzenia uzgodnień własnościowych (edycja formularzy i map),

- przeprowadzenie uzgodnień własnościowych w terenie,

- koordynacja uzgodnień, interwencje projektanta w terenie, zmiany tras wynikające z niezgody właścicieli, wydruki uzgodnień, korespondencja,

- wrysowanie na plany, po uzgodnieniach, tras kanalizacji, przyłączy i przepompowni,

-wykonanie rysunków szczegółowych przejść pod drogami, rowem melioracyjnym, itp.

-wykonanie operatów wodno prawnych dla skrzyżowań z ciekiem,

- skierowanie dokumentacji do uzgodnień z administratorami terenu, przeprowadzenie uzgodnień, korekty rozwiązań,

- przeprowadzenie procedury ZUD,

- wprowadzenie korekt w dokumentacji po uzgodnieniu ZUD na podstawie wytycznych dysponentów uzbrojenia, wrysowanie ostatecznej trasy,

-wykonanie profili i rysunków szczegółowych przepompowni (konstrukcja, ogrodzenie, zagospodarowanie),

-wykonanie opisu technicznego,

- opracowanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

-uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę,

-wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego,

ilość egzemplarzy dokumentacji: 5 sztuk.

Orientacyjny zakres całego projektu  (na podstawie koncepcji gospodarki ściekowej dla Gminy Bestwina):

a. długość - 25 km

b. przepompownie - 15 szt.

Wykonawca musi udokumnetować, iż w okresie ostatnich trzech lat (2001 - 2004 ) wykonał co najmniej 3 zadania - zaprojektowanie kanalizacji sanitarnych - każde zadanie porównywalne z zakresem projektu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia (danej części zamówienia).

Termin składania ofert:2005-01-07 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba Zamawiającego - pok. nr 2
Termin otwarcia:2005-01-07 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba Zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:31 lipca 2005r.
Wadium: 5 000,00 zł
Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej powyżej 60 000 EURO
Ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 207 z dnia 2004.11.22 poz. 56733
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.Kryteria oceny - cena 100%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 30 zł) odebrać można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 - Dominik Puda

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177)  - przetarg nieograniczony - ZP340/34/04, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

a. w części A zamówienia:

BIURO INWESTYCYJNE
"ARGO" S.C.
ul. Grota Roweckiego 42
43 - 100 Tychy


Cena oferty - część A zamówienia:  

bez VAT: 91 550,00 zł
słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych i 00/100

z VAT:  111 691,00 zł
słownie: sto jedenaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i 00/100

Termin realizacji zamówienia: 31 lipca 2005


b. w części B i C  zamówienia:

BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH
"STEFRA"
ul. Szklarska 7d/6
43 - 180 Orzesze

Cena oferty - część B zamówienia:  

bez VAT: 39 900,00 zł
słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset złotych i 00/100

z VAT:  48 678,00zł
słownie: czterdzieści osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych i 00/100

Termin realizacji zamówienia: 31 lipca 2005


Cena oferty - część C zamówienia:  

bez VAT: 39 900,00 zł
słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset złotych i 00/100

z VAT:  48 678,00zł
słownie: czterdzieści osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych i 00/100

Termin realizacji zamówienia: 31 lipca 2005

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl