Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony: "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dankowickiej w sołectwie Kaniów w gminie Bestwina - ETAP I (kolektory A,B,C,D) "
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dankowickiej w sołectwie Kaniów w gminie Bestwina. Roboty należy wykonać w oparciu o projekt budowlano - wykonawczy i przedmiar robót.
  Niniejsze zamówienie obejmuje swoim zakresem budowę kolektorów A,B,C,D oraz przepompownię P1 - jest to tzw. ETAP I.

 2. Charakterystyka robót:
  • Kanalizacja grawitacyjna fi 315mm - kanały PVC, dł. 558,45m
  • Kanalizacja grawitacyjna fi 200mm - kanały PVC, dł. 1094,00m
  • Kanalizacja grawitacyjna fi 160mm - kanały PVC, dł. 39,00m
  • Kanalizacja grawitacyjna fi 315mm - kanały PE, dł. 30,50m
  • Kanalizacja grawitacyjna fi 200mm - kanały PE, dł. 34,00m
  • Przyłącza kanalizacji grawitacyjnej fi 160mm - kanały PVC dł. 410,00m
  • Kanalizacja ciśnieniowa fi 110mm - rurociągi PE dł. 533,00m
  • Pompownia ścieków P-I
  • Roboty specjalistyczne - inwentaryzacja geodezyjna 2699m

 3. Projekt budowlano - wykonawczy kanalizacji sanitarnej przy ul. Dankowickiej jest do wglądu dla Wykonawców, którzy wykupili specyfikację istotnych warunków zamówienia - pok. nr 7 w godz. 7.30 - 15.30.
Termin składania ofert:2004-11-16 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba Zamawiającego - pok. nr 2
Termin otwarcia:2004-11-16 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba Zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:30 czerwca 2005
Wadium: 10 000,00 zł
Dodatkowe uwagi:
Zamówienie o wartości szacunkowej powyżej 60 000 EURO
Ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 171 z dnia 2004.09.30 poz. 47706

Kryteria oceny - cena 100%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 20 zł) odebrać można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 - Dominik Puda

Rozstrzygnięcie przetargu:W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177) - przetarg nieograniczony - ZP340/31/04, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Zakład Robót Inżynieryjno - Budowlanych
"ZRIB" Zygmunt Seweryn
ul. Szkolna 6
34 - 312 Międzybrodzie Bialskie

Cena oferty:

bez VAT: 468 266,39 zł
słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych i 39/100

z VAT: 501 045,03 zł
słownie: pięćset jeden tysięcy czterdzieści pięć złotych i 03/100

Termin realizacji zmówienia: 30 czerwca 2005

Gwarancja: 36 miesięcy
   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl