Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony: "Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej w gminie Bestwina: ETAP I - sołectwo Bestwinka, ETAP II - sołectwo Bestwina"
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej w gminie Bestwina: ETAP I - sołectwo Bestwinka, ETAP II - sołectwo Bestwina.

W zakres opracowania wchodzi:

- opracowanie wstępnego przebiegu trasy, identyfikacja przeszkód terenowych naziemnych i podziemnych,

- wrysowanie trasy na plany sytuacyjne,

-aktualizację podkładów geodezyjnych terenu, przez który przebiegać będzie kanalizacja, uzyskanie wypisów z rejestru gruntów, ewentualnie wypisu z ksiąg wieczystych,

-uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub przygotowanie kompletu dokumentów dla złożenia przez Zamawiającego wniosku o decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- przygotowanie kompletu dokumentów do przeprowadzenia uzgodnień własnościowych (edycja formularzy i map),

- przeprowadzenie uzgodnień własnościowych w terenie,

- koordynacja uzgodnień, interwencje projektanta w terenie, zmiany tras wynikające z niezgody właścicieli, wydruki uzgodnień, korespondencja,

- wrysowanie na plany, po uzgodnieniach, tras kanalizacji, przyłączy i przepompowni,

-wykonanie rysunków szczegółowych przejść pod drogami, rowem melioracyjnym, itp.

-wykonanie operatów wodno prawnych dla skrzyżowań z ciekiem,

- skierowanie dokumentacji do uzgodnień z administratorami terenu, przeprowadzenie uzgodnień, korekty rozwiązań,

- przeprowadzenie procedury ZUD,

- wprowadzenie korekt w dokumentacji po uzgodnieniu ZUD na podstawie wytycznych dysponentów uzbrojenia, wrysowanie ostatecznej trasy,

-wykonanie profili i rysunków szczegółowych przepompowni (konstrukcja, ogrodzenie, zagospodarowanie),

-wykonanie opisu technicznego,

- opracowanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

-uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę,

-wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego,

ilość egzemplarzy dokumentacji: 5 sztuk.

Orientacyjny zakres projektu (na podstawie koncepcji gospodarki ściekowej dla Gminy Bestwina):

a. długość - 25 km

b. przepompownie - 15 szt.

Wykonawca musi udokumnetować, iż w okresie ostatnich trzech lat (2001 - 2004 ) wykonał co najmniej 3 zadania - zaprojektowanie kanalizacji sanitarnych - każde zadanie porównywalne z zakresem projektu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia.

 

Termin składania ofert:2004-11-15 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba Zamawiającego - pok. nr 2
Termin otwarcia:2004-11-15 09:15:09
Miejsce otwarcia:siedziba Zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:31 maja 2005
Wadium: 5000,00 pln
Dodatkowe uwagi:
Zamówienie o wartości szacunkowej powyżej 60 000 EURO
Ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr168 z dnia 2004.09.27 poz. 47040

Kryteria oceny - cena 100%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 30 zł) odebrać można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 - Dominik Puda

Rozstrzygnięcie przetargu:Nie złożono żadnej oferty przetargowej.
   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl