Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony: Modernizacja - przebudowa drogi transportu rolnego w sołectwie Bestwinka, ul. Starowiejska.
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1.           Przedmiotem zamówienia jest m odernizacja - przebudowa drogi transportu rolnego w sołectwie Bestwinka - ul. Starowiejska (nawierzchnia tłuczniowa)

a.          długość odcinka - 998,0 mb - początek od ul. Józefa Magi,

b.         szerokość nawierzchni 3,10 m ,

c.           dojazdy do pól o nawierzchni tłuczniowej - 8 sztuk.

 

 

2.         Zakres prac:

 

  • oczyszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej,
  • wyprofilowanie podłoża celem likwidacji istniejących zagłębień i nierówności,
  • wykonanie górnej warstwy nawierzchni z tłucznia o granulacji 0 - 31,5 mm i grubości średniej 10 cm ,
  • odtworzenie rowów przydrożnych oraz oczyszczenie przepustu z namułu,
  • wyprofilowanie tłuczniem istniejących poboczy średniej szerokości około 15 cm ,
  • utwardzenie tłuczniem 8- miu wjazdów do pól,
  • docięcie krawędzi nawierzchni asfaltobetonowej oraz usunięcie nadmiaru asfaltobetonu celem zlikwidowania uskoku przy włączeniu nawierzchni tłuczniowej w asfaltobetonową.

 

3.           Zamówienie należy wykonać według:

  • przedmiaru robót,
  • projektu technicznego,
Termin składania ofert:2004-09-10 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba Zamawiającego - pok. nr 2
Termin otwarcia:2004-09-10 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba Zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:2 miesiące od dnia podpisania umowy
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:
Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO

Kryteria oceny - cena 100%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 15 zł) odebrać można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 - Dominik Puda

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z 2004 roku)  - przetarg nieograniczony, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

 

Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe

Adam Roj

ul. Sportowa 33

43 - 512 Bestwinka

 

Cena oferty:          

 

bez   VAT:                67  899,90 zł

słownie:                   sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 90/100

 

z VAT:                      82 837,90zł

słownie:                   osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem złotych i 90/100

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl