Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony: Wykonanie projektu budowlanego oczyszczalni ścieków w gminie Bestwina
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:Zakres zamówienia:

  1. wykonanie projektu budowlanego oczyszczalni ścieków w miejscowości Kaniów w gminie Bestwina,
  2. uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz prawomocnego pozwolenia na budowę,
  3. pełnienie funkcji inwestora zastępczego w latach 2004, 2005 i 2006 - do czasu zakończenia realizacji zadania będącego przedmiotem dokumentacji,
  4. pełnienie nadzoru autorskiego do czasu zakończenia realizacji zadania będącego przedmiotem dokumnetacji.
Termin składania ofert:2004-08-20 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba Zamawiającego - pok. nr 2
Termin otwarcia:2004-08-20 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba Zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:8 miesięcy od daty podpisania umowy (dotyczy projektu bud.)
Wadium: 5 000,00 zł
Dodatkowe uwagi:
Kryteria oceny - cena 100%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 20 zł) odebrać można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 - Dominik Puda

Zamówienie ogłoszone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 103 z dnia 28.06.2004 pod pozycją 30506
Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z 2004 roku)  - przetarg nieograniczony, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

 

Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych
"ŚRODOWISKO"

ul. Harcerska 6a

43 - 300 Bielsko - Biała

 

Cena oferty:          

 

bez VAT:                  433 000,00 zł

słownie:                    czterysta trzydzieści trzy tysiące złotych i 00/100

 

z VAT:                      528 260,00 zł

słownie:                    pięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych i 00/100

 

w tym:

 

a.         za dokumentację projektową:

 

bez VAT:                 223  000,00 zł

słownie:                   dwieście dwadzieścia trzy tysiące złotych i 00/100

z VAT:                      272 060,00 zł

słownie:                   dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt złotych i 00/100

 

b.        za pełnienie nadzoru autorskiego:

 

bez VAT:                 30  000,00 zł

słownie:                   trzydzieści tysięcy złotych i 00/100

z VAT:                      36 600,00 zł

słownie:                   trzydzieści sześć tysięcy sześćset złotych i 00/100

 

c.         za pełnienie funkcji inwestora zastępczego:

 

bez VAT:                 180  000,00 zł

słownie:                   sto osiemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100

z VAT:                      219 600,00 zł

słownie:                   dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset złotych i 00/100

 

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl