Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Remont szkoły podstawowej w sołectwie Kaniów w gminie Bestwina.
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest remont Szkoły Podstawowej w sołectwie Kaniów w gminie Bestwina.
 2. Roboty muszą być wykonane zgodnie z przedmiarem robót i dokumentacją techniczną:
  • Roboty remontowo - budowlane w Szkole Podstawowej w Kaniowie - przedmiar robót
  • Roboty budowlane kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Kaniowie - przedmiar robót,
  • Modernizacja piwnic w Szkole Podstawowej w Kaniowie - roboty elektryczne - przedmiar robót,
  • Szkoła Podstawowa w Kaniowie - technologia kotłowni - przedmiar robót,
  • Projekt budowlany technologiczny kotłowni gazowej,
  • Audyt energetyczny - Szkoła Podstawowa w Kaniowie,
  • Termoizolacja budynku szkolnego wraz z robotami towarzyszącymi - przedmiar robót,
  • Wewnętrzna instalacja gazowa - przedmiar robót
  • Projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazowej.
  • Instalacja wodociągowa i przeciwpożarowa - przedmiar robót
  • Projekt budowlany instalacji wody ciepłej i cyrkulacji ciepłej wody użytkowej, instalacji wodociągowej i instalacji przeciwpożarowej.
  • Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania - sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym
  • Sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym - instalacja C.O. - przedmiar robót
  • Roboty remontowo - budowlane w Szkole Podstawowej w Kaniowie - wyprawa żywiczna - mineralna na lamperiach, dodatkowa elewacja, adaptacja części piwnic na pomieszczenia magazynowe - przedmiar robót
 3. UWAGA: Wymagane pozwolenie na wymianę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Kaniowie Zamawiający uzyska do czasu rozstrzygnięcia niniejszego przetargu.
 4. Zamawiający zwoła spotkanie wykonawców.
 5. Spotkanie odbędzie się w dniu 2 lipca 2004 o godz. 1100 w budynku Szkoły Podstawowej w Kaniowie, przy ul. Batalionów Chłopskich
 6. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań.
 7. Informację z zebrania zamawiający doręczy niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ.
Termin składania ofert:2004-07-23 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba Zamawiającego - pok. nr 2
Termin otwarcia:2004-07-23 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba Zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:10 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy
Wadium: 10 000,00 zł
Dodatkowe uwagi:
Kryteria oceny - cena 100%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 20 zł) odebrać można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 - Dominik Puda

Zamówienie ogłoszone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 90 z dnia 07.06.2004 pod pozycją 27271
Rozstrzygnięcie przetargu:W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z 2004 roku) - przetarg nieograniczony, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Zakład Remontowo - Budowlany JURCZAK - PSZCZÓŁKA Sp. j.
ul. Bukowska 1
43 - 353 Porąbka

Cena wybranej oferty:

bez VAT: 749 523,23 zł
słownie: siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote i 23/100

z VAT: 914 418,34 zł
słownie: dziewięćset czernaście tysięcy czterysta osiemnaście złotych i 34/100

Gwarancja:
 • na elementy konstrukcyjne: 5 lat
 • na wszystkie pozostałe: 3 lata
   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl