Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony: Wykonanie nakładki asfalto - betonowej - Kaniów - ul. Grobel Borowa - 1500mb
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1.        Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nakładki asfalto-betonowej na ul. Grobel Borowa w sołectwie Kaniów w gminie Bestwina.

 

2.        Długość ulicy - 1508,0 m

 

3.        Budowę ulicy podzielono na 2 odcinki:

 

a.            odcinek 1 - długości 820,0 m - od ul. Batalionów Chłopskich do ul. Głębokie,

-               szerokość nawierzchni - 3,80m , 4,00m , 6,80m,

-               wjazdy - 35 sztuk.

 

b.          odcinek 2 - długości 688,0 m - od ul. Głębokie do ul. Dankowickiej,

-               szerokość nawierzchni - 3,40m , 4,00m,

-               wjazdy - 11 sztuk.

 

4.         Odcinek 1 i 2 -  zakres prac:

a.         oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych,

b.        ścięcie poboczy,

c.         wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumem śr. grub 4cm,

d.        wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z asfaltobetonu grub 5cm,

e.         uzupełnienie poboczy tłuczniem.

 

5.        Wjazdy - zakres prac:

a.        wykonanie podbudowy dla istniejących wjazdów nieutwardzonych (20cm kruszywo naturalne, 10cm kruszywo łamane),

b.       oczyszczenie nawierzchni istniejących wjazdów o nawierzchni bitumicznej,

c.        wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu grub. 5cm zarówno na wykonanej podbudowie i na istniejącej nawierzchni asfaltowej.

 

6.           Kosztorys ofertowy winien być wykonany na podstawie przedmiaru robót, który jest załącznikiem do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert:2004-07-16 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba Zamawiającego - pok. nr 2
Termin otwarcia:2004-07-16 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba Zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:do 15 października 2004
Wadium: 5 000,00 zł
Dodatkowe uwagi:
Kryteria oceny - cena 100%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10 zł) odebrać można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 - Dominik Puda

Zamówienie ogłoszone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 85 z dnia 31.05.2004 pod pozycją 26144
Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z 2004 roku)  - przetarg nieograniczony, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

 

EUROVIA POLSKA S.A.

ul. Żwirki i Wigury 56

43- 190 Mikołów

Odział: Bielsko - Biała

ul. T. Regera 81

43 - 382 Bielsko - Biała

 

Cena oferty:          

 

bez VAT:                 212 524,78 zł

słownie:                   dwieście dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote i 78/100

 

z VAT:                      258 950,83 zł

słownie:                   dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych i 83/100

 

Gwarancja:             36 miesięcy

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl