Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony: Opracowanie dokumentacji projektowej na "Remont obiektu Przedszkola w Kaniowie"
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:Opracowanie dokumentacji projektowej na "Remont obiektu Przedszkola w Kaniowie.

 1. Wykonanie inwentaryzacji obiektu.
 2. Opracowanie audytu energetycznego.
 3. Aktualizację podkładów geodezyjnych terenu, na którym zlokalizowane jest Przedszkole.
 4. Dokumentacja winna dotyczyć robót ogólnobudowlanych, takich jak:
  • docieplenie elewacji i otynkowanie,
  • remont dachu,
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  • zmniejszenie otworów okiennych,
  • roboty zewnętrzne w zakresie małej architektury, zagospodarowania i uzbrojenia terenu (przyłącza),
  • remont ogrodzenia i ciągów pieszych,
  • wykonanie drenażu zewnętrznego opaskowego, poprawienie skuteczności izolacji poziomych i pionowych w przyziemiu,
  • wymiana posadzek,
  • adaptacja pomieszczeń w suterenach obiektu na lokale użytkowe,
  • zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń,
  • malowanie ścian,
  • wymiana urządzeń sanitariatów,
  • wymiana posadzek i obłożenie ścian w sanitariatach,
  • wymiana kotłowni i zmiana pomieszczenia kotłowni,
  • wyposażenie obiektu,
  • przystosowanie obiektu dla dzieci niepełnosprawnych,
  • przystosowanie jednej sali gimnastycznej do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych,
 5. Roboty instalacyjne:
  • wymiana instalacji c.o. i c.w.u., wody, kanalizacji,
  • wymiana instalacji elektrycznej i dostosowanie jej do nowego sposobu użytkowania,
  • przegląd i dostosowanie oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego do wymogów,
  • instalacja teletechniczna i alarmowa,
  • wymiana instalacji odgromowej,
  • przygotowanie instalacji RTV.
 6. Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
 7. Wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego.
 8. Ilość egzemplarzy dokumentacji: 5 sztuk
 9. Zamówienie obejmuje także sprawowanie nadzoru autorskiego do czasu zakończenia realizacji zadania będącego przedmiotem dokumentacji (w roku 2005).
Termin składania ofert:2004-05-10 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba Zamawiającego - pok. nr 2
Termin otwarcia:2004-05-10 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba Zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:15 listopada 2004
Wadium: -
Dodatkowe uwagi:
Kryteria oceny - cena 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 5 zł) odebrać można w siedzibie Zamawiącego, pok. nr 7, lub za zaliczeniem pocztowym.

Kontakt tel. 215 77 07 - Dominik Puda

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, spełniający warunki dodatkowe przedstawione w Specyfikacji Istotncych Warunków Zamówienia

Zamawiający zorganizuje spotkanie wykonawców w obiekcie Przedsdzkola, przy ul. Batalionów Chłopskich 15a

Spotkanie odbędzie się w dniu 30 kwietnia o godz. 12.00
Rozstrzygnięcie przetargu:W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z 2004 roku) - przetarg nieograniczony, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Pracownia Projektowa - Kosztorysowa
Nadzór i Usługi Ogólnobudowlane
ANDRZEJ DEC
44 - 100 Gliwice
ul. Niedbalskiego 11/5

Cena oferty:

bez VAT: 36 000,00 zł
słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych i 00/100

z VAT: 43 920,00 zł
słownie: czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych i 00/100

w tym:

a. za wykonanie 5 kompletów dokumentacji projektowej:
bez VAT: 34 000,00 zł
słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych i 00/100

z VAT: 41 480,00 zł
słownie: czterdzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych i 00/100

b. za pełnienie nadzoru autorskiego:
bez VAT: 2 000,00 zł
słownie: dwa tysiące złotych i 00/100

z VAT: 2 440,00 zł
słownie: dwa tysiące czterysta czterdzieści złotych i 00/100
   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl