Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu:

Data: 2017-08-31

Przetarg nieograniczony: "Odbudowa drogi gminnej ul. Gawlików w km 0+000 do 0+510 w miejscowości Kaniów"
Zamawiający:Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbudowa ul. Gawlików wraz z poboczami i odwodnieniem oraz mijankami i wlotami skrzyżowań ściśle powiązanych z przedmiotową ulicą.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ.

3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 
45233220-7
45111200-0
45233142-6

Termin składania ofert:2017-09-15 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2017-09-15 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)
Termin realizacji:do dnia 30.11.2017r.
Wadium: 10 000zł
Dodatkowe uwagi:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 1.7[MB]
- Załaczniki -   archiwum ZIP - rozmiar 94[kB]
- Dokumentacja techniczna -   archiwum ZIP - rozmiar 44[MB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 1.3[MB]

Rozstrzygnięcie przetargu:

Data : 2017-09-19

- Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu -   dokument PDF
- Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania -   dokument PDF
   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl