Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2016/2017
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu:

Data: 2017-04-27


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020

Przetarg nieograniczony: "Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Bestwince"

Zamawiający:Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Bestwince. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 10 do SIWZ  oraz dokumentacja techniczna.

1. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów   budowlanych związanych ze szkolnictwem
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45443000-4 Roboty elewacyjne

Termin składania ofert:2017-05-12 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2017-05-12 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)
Termin realizacji:do dnia 31.07.2018r.
Wadium: 75 000,00 zł
Dodatkowe uwagi:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 2[MB]
- Załaczniki -   archiwum ZIP - rozmiar 377[kB]
- Dokumentacja techniczna -   archiwum ZIP - rozmiar 25[MB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 926[kB]


Data : 2017-05-09

- Odpowiedzi na pytania -   dokument PDF - rozmiar 173[kB]

Data : 2017-05-05

- Odpowiedzi na pytania -   dokument PDF - rozmiar 97[kB]


Data : 2017-05-12

- Informacja z otwarcia -   dokument PDF - rozmiar 145[kB]


Rozstrzygnięcie przetargu:

Data: 2017-05-23

- Zawiadomienie o wyborze oferty -   dokument PDF - rozmiar 156[kB]

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -   dokument PDF - rozmiar 200[kB]

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl