Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu:

Data: 2016-12-29


Przetarg nieograniczony: "Przebudowa drogi powiatowej S4471 Bestwina - Janowice -Hałcnów ul. Janowicka w Bestwinie i Janowicach"

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Bestwina -Janowice - Hałcnów, ul. Janowicka w Gminie Bestwina wraz z wykonaniem projektu.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w programie funkcjonalno - użytkowym, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg,
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg,
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i   asfaltowania,
45232130-2 -  Roboty w zakresie rurociągów do odprowadzenia wody burzowej,
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu -   oszacowanie kosztów

Termin składania ofert:2017-01-16 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2017-01-16 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)
Termin realizacji:do dnia 30.11.2017r.
Wadium: 33 000,00 zł
Dodatkowe uwagi:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 2[MB]
- SIWZ -   dokument DOC - rozmiar 893[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 30[MB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 906[kB]


Data: 2017-01-16

- Informacja z otwarcia -   dokument PDF - rozmiar 220[kB]
- Wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej -   dokument DOC - rozmiar 16[kB]

Rozstrzygnięcie przetargu:

Data: 2017-01-30

- Zawiadomienie o wyborze oferty -   dokument PDF - rozmiar 179[kB]

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -   dokument PDF - rozmiar 415[kB]

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl