Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony: "Opracowanie dokumentacji dla inwestycji: Wymiana oraz rozbudowa wodociągu w gminie Bestwina"
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:Opracowanie dokumentacji dla inwestycji: Wymiana oraz rozbudowa wodociągu w gminie Bestwina"
Termin składania ofert:2004-03-19 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba Zamawiającego - pok. nr 2
Termin otwarcia:2004-03-19 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba Zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:do 31 stycznia 2005r.
Wadium:
Dodatkowe uwagi:
Kryteria oceny - cena 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10 zł) odebrać można w siedzibie Zamawiącego, pok. nr 7, lub za zaliczeniem pocztowym.

Kontakt tel. 215 77 07 - Dominik Puda

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki odatkowe przedstawione w Specyfikacji Istotncych Warunków Zamówienia
Rozstrzygnięcie przetargu: W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 72 poz. 664 z 2002r z późniejszymi zmianami) - przetarg nieograniczony, została wybrana oferta (we wszystkich pięciu częściach zamówienia) :

Pracownia Projektowa Dróg i Ulic
mgr inż. Jerzy Milewski
ul. Partyzantów 27/8
43 - 300 Bielsko - Biała

Cena wybranej oferty:

w części A zamówienia:
bez VAT: 16 500,00 zł
słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych i 00/100

z VAT: 20 130,00 zł
słownie: dwadzieścia tysięcy sto trzydzieści złotych i 00/100

w części B zamówienia:
bez VAT: 9 900,00 zł
słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset złotych i 00/100
z VAT: 12 078,00 zł
słownie: dwanaście tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych i 00/100

w części C zamówienia:
bez VAT: 16 500,00 zł
słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych i 00/100

z VAT: 20 130,00 zł
słownie: dwadzieścia tysięcy sto trzydzieści złotych i 00/100

w części D zamówienia:
bez VAT: 10 000,00 zł
słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100

z VAT: 12 200,00 zł
słownie: dwanaście tysięcy dwieście złotych i 00/100

w części E zamówienia:
bez VAT: 9 000,00 zł
słownie: dziewięć tysięcy złotych i 00/100

z VAT: 10 980,00 zł
słownie: dziesięć tysięcy złotych dziewięćset osiemdziesiąt złotych i 00/100

Złożono siedem ofert.
Jedna oferta została odrzucona

Zamawiający informuje iż firma:

Pracownia Projektowa Dróg i Ulic
mgr inż. Jerzy Milewski
ul. Partyzantów 27/8
43 - 300 Bielsko - Biała

uchyla się od podpisania umowy.

Wobec tego, zgodnie z art. 27c ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 72 poz. 664 z 2002r z późniejszymi zmianami) Zamawiający wybiera tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Wybór oferty najkorzystniejszej przedstawia się następująco:

w części A i D zamówienia:

Przedsiębiorstwo Techniczno - Handlowe
EMI Sp. z o.o.
Ul. Ogrodowa 26
43 - 450 Ustroń

cena oferty (część A zamówienia):
bez VAT: 25 000,00 zł
słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych i 00/100
z VAT: 30 500,00 zł
słownie: trzydzieści tysięcy pięćset złotych i 00/00

cena oferty (część D zamówienia):
bez VAT: 27 900,00 zł
słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset złotych i 00/100
z VAT: 34 038,00 zł
słownie: trzydzieści cztery tysiące trzydzieści osiem złotych i 00/100

w części B zamówienia:

"ŚRODOWISKO" B.P.i R.I.E
Teresa Szendoł
ul. Harcerska 6a
43 - 300 Bielsko - Biała

cena oferty:
bez VAT: 18 000,00 zł
słownie: osiemnaście tysięcy złotych i 00/100
z VAT: 21 960,00 zł
słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych i 00/100

w części C i E zamówienia:

Pracownia Usługowo - Projektowa
Ewa Kuśka
ul. K. Odnowiciela 2/37
43 - 200 Pszczyna

cena oferty (część C zamówienia):
bez VAT: 24 095,50 zł
słownie: dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt pięć złotych i 50/100
z VAT: 29 396,51 zł
słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych i 51/100

cena oferty (część E zamówienia):
bez VAT: 23 783,50 zł
słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy złote i 50/100
z VAT: 29 015,87 zł
słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy piętnaście złotych i 87/100

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl