Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu:

Data: 2016-06-14

Przetarg nieograniczony : "Wykonanie nakładki asfaltowej ul. F. Gandora i J. Magi w Bestwince od ul. Św. Sebastiana do ul. Braci Dudów"
Zamawiający:Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie nakładki asfaltowej na  ulicy Gandora i Magi w Bestwince od ulicy Św. Sebastiana do ul. Braci Dudów.

2. Zakres rzeczowy obejmuje: wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej, oczyszczenie i wzmocnienie poboczy, udrożnienie i oczyszczenie rowów.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres zawiera dokumentacja techniczna, która stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

4. Załączony do SIWZ  przedmiar robót ma charakter pomocniczy i nie może stanowić jedynej podstawy wyceny oferty. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji przedmiotu umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony środowiska (m in. do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ich ilości i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, zapewnienia ich odzysku oraz prawidłowego unieszkodliwiania).

6. Jeżeli Oferent dostrzegłby błędy czy braki w dokumentacji przetargowej, o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego w trybie art. 38 ustawy.

7. Wszelkie przedstawione przez Zamawiającego w dokumentacji technicznej - służącej  do opisu przedmiotu zamówienia - przykłady materiałów i wyposażenia posiadają charakter informacyjny i poglądowy w celu wskazania wykonawcy wymaganych minimalnych parametrów technicznych i jakościowych oraz technologii, które wykonawca może zastosować lub równoważne.

8. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego zgodnie z dyspozycją  art. 30 ust. 5 ustawy p.z.p.

9. Do odbioru wykonanych robót Wykonawca winien przedstawić atesty i certyfikaty na wbudowane i użyte materiały. 

10. Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia:

a. kosztorysu z podziałem na poszczególne elementy zamówienia, opracowanego metodą kalkulacji uproszczonej. Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy bądź jej rozwiązania.

11. Przy realizacji zamówienia należy:
a. opracować projekt czasowej organizacji ruchu na drogach  gminnych oraz ponosić opłaty związane   z zajęciem pasa drogowego podczas prowadzenia robót.

12. Na wykonane roboty objęte niniejszym zamówieniem wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 3 lata gwarancji. Udzielenie przez wykonawcę gwarancji na wykonane roboty zostanie potwierdzone przez wykonawcę w "FORMULARZU OFERTOWYM" (załącznik nr 1 do SIWZ).

13. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 
45.23.31.42-6

Termin składania ofert:2016-06-29 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2016-06-29 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)
Termin realizacji:do dnia 31.08.2016r.
Wadium: -
Dodatkowe uwagi:

Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartość zamówienia  nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
6. Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom części zamówienia.
7. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
a. Biuletyn Zamówień Publicznych
b. Strona internetowa Zamawiającego: www.bestwina.pl
c. Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny:
Cena oferty  - 96
Gwarancja    - 4

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 1.1[MB]
- SIWZ -   dokument DOC - rozmiar 189[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 93[kB]
- Dokumentacja techniczna -   archiwum ZIP - rozmiar 16.3[MB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 346[kB]

Rozstrzygnięcie przetargu:

Data : 2016-06-01

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2164)  - przetarg nieograniczony - ST.271.006.2016, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

      
EUROVIA POLSKA S.A.
Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce

- Zawiadomienie o wyborze oferty -   

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl