Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu:

Data: 2016-03-08

Przetarg nieograniczony : "Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej w Kaniowie -etap I - rejon ul. Torowej i Ludowej"
Zamawiający:Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków na terenie sołectwa Kaniów, która obejmuje:

1) Rejon ulicy Torowej, długość sieci wodociągowej wynosi:

  • Wodociąg rury PE 100 RC SDR17 Fi 110*6,6 mm L= 1041,00 m,
  • Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, rury Fi 40 mm - dwuwarstwowe PE 100 RC SDR 17, L-190,00 m.

2) Rejon ulicy Ludowej, długość sieci wodociągowej wynosi:

  • Wodociąg rury PE 100 RC SDR17 Fi 110*6,6 mm L = 1424,00 m,
  • Wodociąg rury PE 100 RC SDR 17 Fi 90*5,4 mm L = 126,00 m,
  • Wodociąg rury PE 100 SDR17 Fi 63*3,8 mm L = 211,00 m,
  • Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, rury Fi 40 mm - dwuwarstwowe PE 100 RC SDR 17 L= 971,00 m.

2. Zakres rzeczowy obejmuje:

a) Roboty przygotowawcze i pomiarowe,
b) Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe,
c)  Roboty ziemne,
d) Roboty montażowe - ciągi główne i przyłącza,
e) Próby szczelności,
f) Inwentaryzacja geodezyjna.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres zawiera projekt budowlano - wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót , które stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

4. Załączony do SIWZ  przedmiar robót ma charakter pomocniczy i nie może stanowić jedynej podstawy wyceny oferty. 

5. Oferent jest zobowiązany do sprawdzenia podanych w opisie przedmiotu zamówienia parametrów i uwzględnienie w ofercie zakresu wynikającego z Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej.

6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji przedmiotu umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony środowiska (m in. do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ich ilości i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, zapewnienia ich odzysku oraz prawidłowego unieszkodliwiania).

7. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub  urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod  pojęciem "minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe" zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co  najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia.

8.Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do:

a. sporządzenia i przedłożenia  harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych w dniu podpisywania umowy (wzór harmonogramu stanowi załącznik nr 9 do SIWZ). Harmonogram rzeczowo - finansowy musi uwzględniać wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia i zawierać wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania zamówienia z ich podziałem na poszczególne elementy,
b. kosztorysu z podziałem na poszczególne elementy zamówienia, opracowanego metodą kalkulacji uproszczonej. Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy bądź jej rozwiązania.

9. Oprócz robót określonych w materiałach przy realizacji zamówienia należy wykonać następujące czynności:
a. wykonać geodezyjną dokumentację powykonawczą,
b. opracować projekt czasowej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych oraz ponosić opłaty związane z zajęciem pasa drogowego podczas prowadzenia robót,
c. ponosić koszty związane z poborem wody i energii elektrycznej do celów budowy.

10. Na wykonane roboty objęte niniejszym zamówieniem wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 3 lata gwarancji. Udzielenie przez wykonawcę gwarancji na wykonane roboty zostanie potwierdzone przez wykonawcę w pkt. 2 "FORMULARZA OFERTOWEGO WYKONAWCY" (załącznik nr 1 do SIWZ).

11. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

45.23.21.50-8
45.10.00.00-8
45.23.21.50-8
45.23.32.00-1

Termin składania ofert:2016-03-23 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2016-03-23 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:do dnia 30.11.2016r.
Wadium: 19 000,00 zł
Dodatkowe uwagi:

Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartość zamówienia  nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
6. Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom części zamówienia.
7. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
a. Biuletyn Zamówień Publicznych
b. Strona internetowa Zamawiającego: www.bestwina.pl
c. Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny:
Cena oferty  - 96
Gwarancja    -4

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

 

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 1.4[MB]
- SIWZ -   dokument DOC - rozmiar 232[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 121[kB]
- Specyfikacja techniczna -   dokument PDF - rozmiar 11.8[MB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 623[kB]

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
- Odpowiedzi na pytania - 11.03.2016r.    dokument PDF - rozmiar 39[kB]
- Odpowiedzi na pytania - 14.03.2016r.    dokument PDF - rozmiar 40[kB]
- Odpowiedzi na pytania - 15.03.2016r.    dokument PDF - rozmiar 20[kB]


- Protokół z otwarcia ofert - 23.03.2016 r. -  dokument PDF

Rozstrzygnięcie przetargu:

Data : 2016-04-07

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164) - przetarg nieograniczony - ST.271.003.2016, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

       BUDROST Sp. z o.o.
34-205 Stryszawa 1a

- Zawiadomienie o wyborze oferty -   

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl