Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu:

Data: 2015-10-19

Przetarg nieograniczony : "Zimowe utrzymanie dróg i chodników w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie Gminy Bestwina"
Zamawiający:Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Bestwina w sołectwach: Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów w sezonie zimowym 2015/2016 poprzez odśnieżanie, zapobieganie powstawaniu i zwalczanie śliskości zimowej, gołoledzi i szronu, likwidowanie warstw zlodowaciałego i ubitego śniegu. Dodatkowo po zakończeniu "Akcji Zima" należy wykonać zamiatanie chodników i poboczy dróg.

2.Utrzymanie zimowe dróg odbywać się będzie zgodnie z:
a.zestawieniem dróg gminnych objętych akcją zima i kolejnością odśnieżania dróg, (załącznik nr 1 do umowy),
b.zestawieniem parkingów objętych akcją zima (załącznik nr 2 do umowy), 
c.zestawieniem chodników objętych akcją zima (załącznik nr 3 do umowy). 

W/w zestawienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3.Łączna długość utrzymywanych dróg wynosi 84,75 km. Do zimowego utrzymywania zaliczone są również parkingi przy szkołach, kościołach itp. o powierzchni 19 595 m2, oraz chodniki o łącznej powierzchni      25 369 m2 .

4.Wykonawca winien mieć przygotowany zapas materiału do zwalczania śliskości.

5.Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg i chodników.

6.Wykonawca winien wykazać się pełną dyspozycyjnością całodobowo, niezależnie od dnia tygodnia. 

7.Materiały do wytworzenia mieszaniny kruszyw naturalnych zakupuje Wykonawca.

8.Użyte do zimowego utrzymania dróg materiały powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego i mieć świadectwo dopuszczenia.

9.Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wynikłe w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia wyrządzone na mieniu lub zdrowiu osób trzecich i pokryje koszty roszczeń z tego tytułu.

10.Wykonawca winien przystąpić do realizacji przedmiotu zamówienia w czasie wskazanym w ofercie, (lecz nie dłuższym niż 180 minut po telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego konieczności przystąpienia do prac).

11.Wykonawca winien zgłosić godzinę rozpoczęcia jak również godzinę zakończenia (w tym ilość wypracowanych godzin efektywnych) usługi pracownikowi Zamawiającego odpowiedzialnego za prowadzenie  akcji zima.

12.Wspólny Słownik Zamówień CPV: 
90620000-9,  90630000-2

Termin składania ofert:2015-10-27 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2015-10-27 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba zamawiającego - pok. nr 11
Termin realizacji:do dnia 31.05.2016r.
Wadium: 4 000,00 zł
Dodatkowe uwagi:

Dodatkowe uwagi:

1.Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.

2.Szacunkowa wartość zamówienia  nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na odstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.

3.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

4.Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

5.Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

6.Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom części zamówienia.

7.Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
a.Biuletyn Zamówień Publicznych
b.Strona internetowa Zamawiającego: www.bestwina.pl
c.Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny:
Cena - 90 punktów
Czas w jakim Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu zamówienia po telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego konieczności przystąpienia do prac - 10 punktów

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 320[kB]
- SIWZ -   dokument DOC - rozmiar 194[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 119[kB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 549[kB]

Rozstrzygnięcie przetargu:

Data : 2015-10-29

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.)  - przetarg nieograniczony - ST.271.005.2015, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

REZBUD A. Rezik, J. Rezik S.C.
43-512 Bestwina
ul. Plebańska 21

- Zawiadomienie o wyborze oferty -   

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl