Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu:

Data: 2015-08-10

Przetarg nieograniczony : "Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 1059 z późn. zm.)"

Zamawiający:Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E o łącznym szacunkowym wolumenie 2 979 288 kWh w okresie dostaw, do obiektów wymienionych w Załączniku A do SIWZ z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie dostaw nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu obecnie obowiązujących umów kompleksowych na sprzedaż paliwa gazowego z obecnym Sprzedawcą.

2. Wykonawca dokona wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy i skutecznego rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego, w tym w szczególności: wypowiedzenia dotychczasowych umów kompleksowych, zgłoszenia do OSD nowych umów sprzedaży paliwa gazowego. Czynności te Wykonawca wykona na podstawie stosownych pełnomocnictw udzielonych przez Zamawiającego wraz z zawarciem umów sprzedaży paliwa gazowego.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia m.in. listę punktów poboru wraz z grupami taryfowymi, mocami umownymi i planowanymi ilościami poboru paliwa gazowego zawiera załącznik A do SIWZ.

4. Dostarczane paliwo gazowe musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami.

5. Przewidywane zużycie paliwa gazowego ma charakter wiążący oraz służy do porównania ofert, Wykonawca powinien umożliwić Zamawiającemu możliwość bez-kosztowych odchyleń od przewidywanego zużycia o co najmniej 15%. Wskazaną tolerancję dotyczącą wolumenu będącego przedmiotem zamówienia należy rozumieć jako prawo opcji ustalone przez Zamawiającego w rozumieniu zapisów art. 34 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Pzp.

6. Stawki opłat dystrybucyjnych, które Zamawiający wykorzystał w kalkulacji kwoty wskazanej w Załączniku nr 1 pochodzą z aktualnej taryfy lokalnego OSD. W trakcie realizacji zamówienia mogą one ulegać zmianie, jeżeli zmianie ulegnie taryfa lokalnego OSD.


7. Sprzedaż paliwa gazowego będzie się odbywała na podstawie umów zawieranych odrębnie przez poszczególne jednostki organizacyjne Zamawiającego, szczegółowo opisane w Załączniku A do SIWZ.

8. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywała zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.

9. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

09120000 - 7 Paliwa gazowe

60300000 - 1  Usługi przemysłu rurociągami

Termin składania ofert:2015-08-18 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2015-08-18 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)
Termin realizacji:do dnia 31.12.2016 r.
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:

Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartość zamówienia  nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na odstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
6. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

a) Biuletyn Zamówień Publicznych
b) Strona internetowa Zamawiającego: www.bestwina.pl
c) Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny:
- cena (znaczenie 97%);
- termin płatności (znaczenie 3%).


Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 227[kB]
- SIWZ -   dokument DOC - rozmiar 242[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 61[kB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 456[kB]

MODYFIKACJA SIWZ

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -   dokument PDF - rozmiar 48[kB]
- Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 14.08.2015r. -   dokument PDF - rozmiar 378[kB]

Rozstrzygnięcie przetargu:

Data : 2015-08-19

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.) - przetarg nieograniczony - ST.271.004.2015, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

DUON Marketing and Trading S.A.
ul. Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk

- Zawiadomienie o wyborze oferty -   

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl