Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2016/2017
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu:

Data: 2014-10-16

Przetarg nieograniczony : "Świadczenie usługi odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bestwina oraz dostarczanie ich do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315 d"
Zamawiający:Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bestwina oraz dostarczanie ich do Regionalnej Instalacji
  do Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315 d.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 10 do SIWZ.
 3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

90500000-2 Usługi związane z odpadami
90511000-2 Usługi wywozu odpadów
90511200-4 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90511300-5 Usługi zbierania śmieci
90512000-9 Usługi transportu odpadów
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

Termin składania ofert:2014-10-24 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2014-10-24 09:30:00
Miejsce otwarcia:siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)
Termin realizacji:do dnia 30.06.2016 r.
Wadium: 24 000,00 zł
Dodatkowe uwagi:

Dodatkowe uwagi:

 1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
 2. Szacunkowa wartość zamówienia  nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na odstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
 4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
 5. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
 6. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
  a. Biuletyn Zamówień Publicznych
  b. Strona internetowa Zamawiającego: www.bestwina.pl
  c. Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 150[kB]
- SIWZ -   dokument DOC - rozmiar 189[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 3.8[MB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 2.2[MB]

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
- Odpowiedzi na pytania - 22.10.2014r.    dokument PDF - rozmiar 114[kB]

MODYFIKACJA SIWZ

- Modyfikacja SIWZ 22.10.2014r. -   dokument PDF - rozmiar 400[KB]
- Zmodyfikowany załącznik nr 9 - wzór umowy -   


- Protokół z otwarcia ofert - 24.10.2014 r. -  dokument PDF - rozmiar 481[KB]

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku  poz. 907 ze zm.)  - przetarg nieograniczony - ST.271.006.2014, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Konsorcjum firm:

1. "REZBUD" P.U.H. Eugeniusz Rezik 43-512 Janowice, ul. Janowicka 75,
2. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.32-600 Oświęcim, ul. Bema 12A 

- Zawiadomienie o wyborze oferty -
   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl