Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony: "Odśnieżanie chodników w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie Gminy Bestwina"
Zamawiający:Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu chodników o powierzchni 21 549 m2 zlokalizowanych na terenie Gminy Bestwina w sezonie 2013/2014 w tym:
- mechaniczne i ręczne odśnieżanie chodników,
- mechaniczne i ręczne odrzucanie zwałów śniegu pozostawionego przez pługi odśnieżające jezdnię,
- zwalczanie gołoledzi mieszanką piaskowo - solną.

2. Wykonawca jest zobowiązany do stałego współdziałania z osobą koordynującą całością "AKCJA ZIMA".

3. Wykonawca pod wskazanym numerem telefonu będzie zobowiązany pełnić w okresie realizacji zadania całodobowy dyżur, zapewniając Zamawiającemu stały z nim kontakt.

4. O kolejności i ilości powierzchni chodników do odśnieżania Wykonawca będzie każdorazowo informowany przez Zamawiającego.

5. Realizację zimowego utrzymania przewiduje się z chwilą wystąpienia opadów śniegu lub śliskości  z gotowością na dzień zawarcia umowy.

6. Do akcji zimowej w danym dniu Wykonawca przystępuje z chwilą zmiany warunków atmosferycznych na polecenie Zamawiającego i przez czas potrzebny do zakończenia akcji.

7. Wykonawca winien dysponować środkami tj. sól, piasek w ilościach niezbędnych do prawidłowego utrzymania chodników.

8. Roboty należy wykonywać w godzinach o najmniejszym natężeniu ruchu pieszego i kołowego tj. do godz. 6:00, równocześnie we wszystkich sołectwach.

9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres zawiera wykaz chodników na terenie Gminy Bestwina stanowiący załącznik nr 6.do SIWZ.

10. W okresie realizacji zamówienia, o którym mowa w Rozdziale IV SIWZ Zamawiający przewiduje wykonanie minimalnego zakresu usług związanych z zimowym utrzymaniem chodników, przedstawionego w poniższej tabeli:

 

Lp.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres zamówienia

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedno-

stka

 

 

 

 

 

 

Ilość m2

na jeden

przejazd

 

 

Minimalny zakres prac

(minimalna ilość)

 

Ilość

Prze

jazdów

 

 

Ilość

m2

 

1.

 

Odśnieżanie  chodników

 

m 2

 

21 549

 

2

 

43 098

 

2.

 

Zwalczanie gołoledzi mieszanką piaskowo - solną

 

 

 

m2

 

 

21 549

 

 

2

 

 

43 098

11. Wykonanie maksymalnego zakresu usług związanych z zimowym utrzymaniem chodników wynika z limitu środków finansowych przeznaczonych przez Zamawiającego na wykonanie niniejszego zamówienia, o którym mowa w § 4 pkt. 6 umowy (załącznik nr 7 do SIWZ).

12. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

90620000-9 Usługi odśnieżania,
906300002-2 Usługi usuwania oblodzeń,


 

Termin składania ofert:2013-11-26 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2013-11-26 09:30:00
Miejsce otwarcia:siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)
Termin realizacji: do dnia 30.04.2014
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:

Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartość zamówienia  nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5. Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.
6. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
7. Nie przewiduje się wyboru oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.
8. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
a) Biuletyn Zamówień Publicznych
b) Strona internetowa Zamawiającego: www.bestwina.pl
c) Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 503[kB]
- SIWZ -   dokument DOC - rozmiar 166[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 84[kB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 1.3[MB]

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.) - przetarg nieograniczony - ST.271.005.2013, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

WALTRA Aleksandra Tracz
ul. Krakowska 174
43-512 Bestwina

- Zawiadomienie o wyborze oferty -
   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl