Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony : "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bestwina do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015"
Zamawiający:Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bestwina z ich miejsc zamieszkania do specjalistycznych placówek oświatowych w Bielsku-Białej, Czechowicach - Dziedzicach i Pszczynie w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015. Przewóz będzie odbywał się we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2013/2014 i 2014/2015.

2. Miejsca zbiórek dzieci:
a) Bestwina Centrum,
b) Bestwina Piekarnia,
c) Bestwinka OSP,
d) Janowice Centrum,
e) Kaniów ul. Dankowicka,
f) Kaniów Krzyżówka,
g) Kaniów ul.  Nad Łękawką,
h) Bestwina Sosna.

3. Trasa przejazdu: 

a) Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Legionów 59,
b) Szkoła Podstawowa nr 39 dla Dzieci Niesłyszących, Bielsko-Biała ul. Kamienicka 11a,
c) Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem umysłowym w Pszczynie przy ul. Antesa 1,
d) ZSEE i M Bielsko-Biała, ul. Słowackiego 24.

4. Orientacyjna dzienna trasa dowozu dzieci wynosi około 334 km.

5. Zamawiający pokrywa koszty usługi dowożenia od momentu zabrania pierwszej osoby z ustalonego  przystanku do chwili znalezienia się w ustalonej placówce ostatniej dowożonej osoby i następnie od momentu zabrania z ustalonej placówki odwożonej osoby do chwili znalezienia się na ustalonym przystanku ostatniej odwożonej osoby.

6. Pojazd, którym Wykonawca będzie świadczył usługi przewozowe musi spełniać następujące wymagania:
• musi być sprawny technicznie, posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone odpowiednim wpisem w dowodzie rejestracyjnym, polisę ubezpieczeniową,  
• musi być specjalnie oznakowany, przystosowany konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, wyposażony w najazd lub windę, które muszą posiadać świadectwo homologacji wydane przez uprawniony organ zgodnie z przepisami prawa. Samochód musi być wyposażony w pasy bezpieczeństwa umożliwiające przymocowanie wózka do podłogi pojazdu oraz pas biodrowy zabezpieczający przewożoną osobę.

7. Wykonawca będzie zobowiązany do dowozu i odbioru dzieci w godzinach zgodnych z poszczególnymi rozkładami zajęć dzieci. Dowóz do szkół (ok. godz. 700-800), odbiór (ok. godz. 1400-1500).

8. Rozkład dzienny uzależniony jest od rozkładu zajęć i będzie ulegał korektom według potrzeb.

9. Szczegółowy harmonogram przewozu dzieci ustalany będzie każdorazowo z Gminnym Zespołem Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie.

10. Zamawiający zapewnia opiekę nad dziećmi w czasie ich dowozu oraz przywozu ze szkoły.

11. Wykonawca jest obowiązany zapewnić miejsce w samochodzie dla opiekuna dzieci. 

12. Wykonawca będzie obowiązany we własnym zakresie do opracowania tras dowozu i odwozu osób.

Wspólny słownik zamówień (CPV): CPV: 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8

Termin składania ofert:2013-07-09 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2013-07-09 09:30:00
Miejsce otwarcia:siedziba zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:Do 30.06.2015 r.
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się wyboru oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.
Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 116[kB]
- SIWZ -   dokument DOC - rozmiar 141[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 67[kB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 353[kB]

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
- Odpowiedzi na pytania - 03.07.2013r.    dokument PDF - rozmiar 48[kB]

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.)  -  przetarg nieograniczony - ST.271.004.2013, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

MAR-BUS
HANDEL i USŁUGI
Marek Ogrodzki
43-502 Czechowice - Dziedzice
ul. Górnicza 48

- Ogłoszenie o wyniku postępowania -
   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl