Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony : "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek kwocie 1 500 000,00 zł"
Zamawiający:Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
usługa udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  kredytów i pożyczek.
Podstawą wszczęcia postępowania o udzielenie kredytu jest Uchwała Budżetowa Gminy Bestwina na 2013 rok Nr XXV/194/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2012r 
stanowiąca załącznik nr 6 do SIWZ oraz Uchwała Nr 4100/I/9/2013 z dnia 7 stycznia 2013 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bestwina, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ.

2. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

Harmonogram spłat rat kapitałowych:

2015r.
I rata  - 31.01.2015r. - 93 750,00 zł
II rata  - 31.03.2015r. - 93 750,00 zł
III rata  - 30.09.2015r. - 93 750,00 zł
IV rata  - 30.11.2015r. - 93 750,00 zł


2016r.
I rata  - 31.01.2016r. - 93 750,00 zł
II rata  - 31.03.2016r. - 93 750,00 zł
III rata  - 30.09.2016r. - 93 750,00 zł
IV rata  - 30.11.2016r. - 93 750,00 zł

2017r
I rata  - 31.01.2017r. - 93 750,00 zł
II rata  - 31.03.2017r. - 93 750,00 zł
III rata  - 30.09.2017r. - 93 750,00 zł
IV rata  - 30.11.2017r. - 93 750,00 zł

2018r
I rata  - 31.01.2018r. - 93 750,00 zł
II rata  - 31.03.2018r. - 93 750,00 zł
III rata  - 30.09.2018r. - 93 750,00 zł
IV rata  - 30.11.2018r. - 93 750,00 zł
 

a. Całość kredytu postawiona zostanie do dyspozycji Zamawiającego do dnia 22.04.2013r.

b. Zamawiający zobowiązuje się wykorzystać udzielony kredyt wyłącznie na  spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

c. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu z zachowaniem 7 dniowego terminu powiadomienia Wykonawcy o wcześniejszej spłacie kredytu i wysokości spłaty bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat i prowizji.

d. Spłata odsetek następować będzie miesięcznie w każdym ostatnim dniu miesiąca na rachunek bankowy Wykonawcy (Kredytodawcy) począwszy od miesiąca, w którym uruchomiono kredyt.

e. Jeżeli data spłaty rat kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, uważa się że ustalony termin został zachowany jeżeli spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w

f. Opłaty dodatkowe tj. prowizja bankowa, prowizja przygotowawcza i inne zostaną zapłacone w dniu uruchomienia kredytu.

g. Przewiduje się karencję w spłacie kapitału kredytu do dnia  31.01.2015r.

h. Zamawiający zobowiązuje się udzielić zabezpieczenia kredytu wraz z odsetkami wystawiając w dniu zawarcia umowy kredytu weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z prawem bankowym.

i. Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona złoży kontrasygnatę na deklaracji wekslowej, wekslu i oświadczeniu o poddaniu się egzekucji.

j. Wykonawca może pobierać opłaty i prowizje zgodnie z pkt 1 lit. b, c, d, e Formularza ofertowego. Opłaty i prowizje są niezmienne w czasie trwania umowy i płatne będą jednorazowo najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu, za wyjątkiem odsetek liczonych według zmiennej stopy procentowej.

k. Dla obliczenia odsetek od kredytu należy zastosować rzeczywistą liczbę dni w miesiącu i roku, a w roku przestępnym 366 dni.

l. Niespłacanie przez Zamawiającego należności wynikających z udzielonego kredytu, upoważniają Wykonawcę do wypowiedzenia umowy kredytu i przystąpienia do realizacji przedstawionych zabezpieczeń.

m. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy kredytowej z miesięcznym uprzedzeniem, w przypadku powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnych  zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

n. Zamawiający może odstąpić od umowy kredytu przed terminem postawienia środków przez bank do jego dyspozycji w przypadku wystąpienia innych okoliczności nieznanych przed podpisaniem umowy. Z tego tytułu Zamawiający nie będzie ponosił jakichkolwiek opłat i prowizji.

3.  Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego do SIWZ dołącza się  dokumenty, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie wykonania zadania podwykonawcom.

5. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

66.11.30.00-5 Usługi udzielania kredytu

Termin składania ofert:2013-03-25 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2013-03-25 09:30:00
Miejsce otwarcia:siedziba zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji: od 22.04.2013 r. do 30.11.2018 r.
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:

Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartość zamówienia  nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5. Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.
6. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
7. Nie przewiduje się wyboru oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.
8. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

a) Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 100286-2013 z dnia 13.03.2013.
b) Strona internetowa Zamawiającego: www.bestwina.pl
c) Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- SIWZ -   dokument PDF - 1.6[kB]
- SIWZ -   dokument DOC - 161[kB]
- Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowo - cenowy  -  - 32[kB]
- Załącznik Nr 2 - Oświadczenie w trybie art. 44 -  - 34[kB]
- Załącznik Nr 3 - Oświadczenie art. 24 -  - 29[kB]
- Załącznik Nr 4 - Wykaz dokumentów niezbednych do zbadania zdolności kredytowej -  Archiwum ZIP - 3.3[MB]
- Załącznik nr 5 informacja w trybie art. 26 ust. 2d -   dokument docx - 13[kB]
- Załącznik Nr 6 - Uchwala_Rady_Gminy -   dokument PDF - 1.6[kB]
- Załącznik Nr 7 - Uchwala RIO -   dokument PDF - 91[kB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -  dokument PDF - 1.6[MB]

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
- Odpowiedzi na pytania - 18.03.2013r.    dokument PDF - rozmiar 89[kB]
- Odpowiedzi na pytania - 20.03.2013r.    dokument PDF - rozmiar 83[kB]

MODYFIKACJA SIWZ

- Modyfikacja SIWZ 19.03.2013r. -   dokument PDF - 190[KB]

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 19.03.2013r. -   dokument PDF - 213[KB]

- Modyfikacja SIWZ 18.03.2013r. -   dokument PDF - 205[KB]

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 18.03.2013r. -   dokument PDF - 245[KB]

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.)  - przetarg nieograniczony - ST.271.003.2013, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Bank Spółdzielczy
Czechowice-Dziedzice - Bestwina
ul. Słowackiego 14
43-502 Czechowice-Dziedzice

- Ogłoszenie o wyniku postępowania -
   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl