Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony : "Remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Bestwina"
Zamawiający:Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
naprawa uszkodzeń i ubytków w nawierzchniach dróg gminnych na terenie gminy Bestwina, w sołectwach: Kaniów, Bestwina, Bestwinka, Janowice.

2. Remont dróg gminnych asfaltowych polegać będzie na remoncie cząstkowym nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki  mineralno - asfaltowej ( jak dla ruchu KR2 - KR3) na gorąco, wytwarzanymi  w wytwórniach oraz mieszanką mineralno - asfaltową wytworzoną w recyklerze.

3. Zakres robót obejmuje:
a) wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,
b) oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem i odwozem ewentualnego gruzu lub destruktu,
c) ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca lub zastosowanie emulsji na zimno, szczególnie na krawędziach,
d) rozścielenie mieszanki mineralno - asfaltowej w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzenia,
e) zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki,
f) posmarowanie bitumem powierzchni górnej warstwy na złączach ze starą nawierzchnią,
g) transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania lub wytworzenie mieszanki w recyklerze (dla zakresu remontu mieszanką z recyklera),
h) jeśli ubytek w nawierzchni jest grubszy od warstw bitumicznych wypełnienie go kruszywem łamanym /klińcem/ wraz z odpowiednim zagęszczeniem,
i) odwóz gruzu asfaltowego wraz z jego utylizacją.

Zamówienie obejmuje roboty polegające na likwidacji wybojów, ubytków, deformacji i innych uszkodzeń pozimowych wynikłych z bieżącej eksploatacji w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych.

4. Zamówienie należy wykonać w oparciu o Szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dotyczącą robót drogowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie Gminy Bestwina, stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ.

5. Zakres prac określony w załączniku nr 1a - formularz cenowy, jest wielkością minimalną - w trakcie trwania umowy wielkość ta może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, lecz wartość całego zadania nie może  przekroczyć kwoty 180 200,00 zł brutto.

6. Zakres robót do wykonania, zlecany będzie sukcesywnie na podstawie pisemnych poleceń Zamawiającego.

7. Podstawą rozliczenia poszczególnych części robót będzie każdorazowo: protokół odbioru robót, zestawienie wykonanych remontów na terenie Gminy Bestwina, atesty na wykorzystane materiały.

8. Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik nr 8 do SIWZ), lecz muszą spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego.

9. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 
- CPV główny: 45.23.31.42-6 - roboty w zakresie naprawy dróg
- CPV dodatkowy: 45.23.32.20-7 - roboty w zakresie nawierzchni dróg

 

Termin składania ofert:2013-03-22 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2013-03-22 09:30:00
Miejsce otwarcia:siedziba zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji: do dnia 28.12.2013 r.
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:

Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartość zamówienia  nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
6. Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom części zamówienia.
7. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

a) Biuletyn Zamówień Publicznych
b) Strona internetowa Zamawiającego: www.bestwina.pl
c) Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 444[kB]
- SIWZ -   dokument DOC - rozmiar 142[kB]
- Specyfikacja techniczna -   archiwum ZIP - rozmiar 37[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 78[kB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 1.6[MB]

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.)  - przetarg nieograniczony - ST.271.002.2013, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

"REZBUD" P.U.H. Eugeniusz Rezik
ul. Janowicka 75
43-512 Janowice

- Ogłoszenie o wyniku postępowania -
   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl