Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony: "Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Bestwina i zagospodarowania tych odpadów"
Zamawiający:Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Bestwina i zagospodarowania tych odpadów.
W zakresie zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) całego strumienia odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bestwina, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami:

• ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.),
• uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/25/1/2012 z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego 2014",
oraz zgodnie z obowiązującymi w czasie trwania umowy:
• uchwałą Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2012r. nr XXV/189/2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bestwina,
• uchwałą Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2012r. nr XXV/188/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  i zagospodarowania tych odpadów.
  
2. Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia -   - 313[kB]

3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

90000000, 90513100,
90514000, 90512000,
34928480  

Termin składania ofert:2013-04-09 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2013-04-09 09:30:00
Miejsce otwarcia:siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)
Termin realizacji:Od 01.07.2013 do 31.12.2014
Wadium: 40 000,00 zł
Dodatkowe uwagi:

Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartość zamówienia  przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5. Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.
6. Przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających. o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, opisanych szczegółowo w Rozdziale III SIWZ. Zamawiający udzieli takich zamówień w przypadku pojawienia się zapotrzebowania na usługi objęte przedmiotem zamówienia ponad bieżące zamówienie w okresie objętym umową. Zamówienie uzupełniające stanowić będzie nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego.
7. Nie przewiduje się wyboru oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.
8. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
a) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,
b) Strona internetowa Zamawiającego: www.bestwina.pl
c) Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 930[kB]
- SIWZ -   dokument DOC - rozmiar 270[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 136[kB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 5.9[MB]


PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
- Odpowiedzi na pytania - 7.03.2013r.    dokument PDF - rozmiar 114[kB]
- Odpowiedzi na pytania - 11.03.2013r.    dokument PDF - rozmiar 184[kB]
- Odpowiedzi na pytania - 13.03.2013r.    dokument PDF - rozmiar 132[kB]
- Odpowiedzi na pytania - 15.03.2013r.    dokument PDF - rozmiar 57[kB]
- Odpowiedzi na pytania - 22.03.2013r.    dokument PDF - rozmiar 52[kB]

MODYFIKACJA SIWZ

- Modyfikacja SIWZ 11.03.2013r. -   dokument PDF - rozmiar 400[KB]

- Zmodyfikowany załącznik nr 6 - projekt umowy -   

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.)  - przetarg nieograniczony - ST.271.001.2013, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

P.H.U. OPERATUS Marian Krajewski
43-300 Bielsko-Biała, ul. Cyniarska 38

- Ogłoszenie o wyniku postępowania -
   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl