Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony : "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bestwina do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013"
Zamawiający:Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bestwina do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013. Przewóz będzie odbywał się w dni nauki szkolnej. Wykonawca musi zapewnić przewóz dzieci niepełnosprawnych pojazdami przystosowanymi do przewozu w/w osób. Ponadto pojazd musi być przystosowany do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.  Trasa przejazdu:

a. Miejsca zbiórek dzieci (przystanek Bielsko-Biała " Sosna" oraz Bestwina, Bestwinka, Kaniów) 
b. Szkoła Specjalna przy ul. Legionów 59 w Czechowicach - Dziedzicach,
c. Gimnazjum  nr 13 z oddziałami integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Bielsku - Białej  przy ul. Bratków 6,
d. Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem umysłowym w Pszczynie przy ul. Antesa 1
e. Przedszkole z oddziałami integracyjnymi Kaniów, ul. Bat. Chłopskich 15a

2. Dowóz do szkół (ok. godz. 700-800) oraz odbiór (ok. godz. 1400-1500) odbywać się będą zgodnie z poszczególnymi rozkładami zajęć dzieci. Szczegółowy harmonogram przewozu dzieci ustalany będzie każdorazowo z Gminnym Zespołem Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie.
Zamawiający zapewnia opiekę nad dziećmi w czasie ich dowozu oraz przywozu ze szkoły.
Zamawiający wyklucza zlecenie przez Przewoźnika wykonywania niniejszej usługi podwykonawcom.

3. Miejsce wykonywania usług: Kaniów, Bestwinka, Bestwina, Janowice, Bielsko-Biała, Czechowice-Dziedzice, Pszczyna, powiat pszczyński, powiat bielski, województwo śląskie.

4. Wspólny słownik zamówień (CPV): CPV: 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8

Termin składania ofert:2011-07-12 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2011-07-12 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:Do 30.06.2013 r.
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się wyboru oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.
Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.
Lub

Zgodnie z art. 42 ust. 2 cytowanej ustawy Zamawiający przekazuje również na wniosek Wykonawcy SIWZ w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku.   
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebrać można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7.

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 114[kB]
- SIWZ -   dokument DOC - rozmiar 144[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 50[kB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 1.7[MB]

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.)  -  przetarg nieograniczony - ST.271.6.2011, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

USŁUGI TRANSPORTOWE
Mechanika i Elektromechanika
"TK TRANS" Krzysztof Tworek
43-500 Czechowice -Dziedzice
ul. Włókiennicza 4 

- Ogłoszenie o wyniku postępowania -

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl