Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony : "Remont cieku bez nazwy (wzdłuż ul. Leśnej w Bestwinie) na odcinku od ul. Bialskiej do Potoku Podleśnego w Bestwinie"
Zamawiający:Gmina Bestwina ul. Krakowska 111 43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
remont cieku bez nazwy (wzdłuż ul. Leśnej w Bestwinie) na odcinku od ul. Bialskiej do Potoku Podleśnego w Bestwinie o długości 340 mb.

2. Zakres zamówienia opisano w sposób szczegółowy w Przedmiarze robót stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

3. Oferent nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji przetargowej, a o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego w trybie art. 38 ustawy Pzp.
  
4. Do odbioru wykonanych robót Wykonawca winien przedstawić deklaracje zgodności na zastosowane materiały. 

5. Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać okres gwarancji na roboty będące przedmiotem zamówienia - nie krótszy niż  36 miesięcy.

6. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

45 23 11 00 - 6    Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45 11 12 00 - 0    Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45 11 22 10 - 0    Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45 23 31 40 - 2    Roboty drogowe
45 23 21 30 - 2    Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

Termin składania ofert:2011-06-28 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2011-06-28 10:00:00
Miejsce otwarcia:Siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)
Termin realizacji: Do 28.09.2011r
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartość zamówienia  nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5. Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.
6. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
7. Nie przewiduje się wyboru oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej
8. Zamawiający nie będzie pobierał wadium.
9. Zamawiający nie będzie pobierał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Kryteria oceny: Cena - 100%

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.
Zgodnie z art. 42 ust. 2 cytowanej ustawy Zamawiający przekazuje również na wniosek Wykonawcy SIWZ w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku.
 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebrać można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 117[kB]
- SIWZ -   dokument DOC - rozmiar 131[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 74[kB]
- Przedmiar -   dokument DOC - rozmiar 162kB]
- Plan sytuacyjny -   dokument PDF - rozmiar 281[kB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 1.9[MB]


MODYFIKACJA SIWZ

- Modyfikacja SIWZ 17.06.2011r. -   dokument PDF - rozmiar 233[KB]

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.)  - przetarg nieograniczony - ST.271.5.2011, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane
"COMODOS"
Sławomir Gugulski
ul. Łazówka 9
34-100 Wadowice

- Ogłoszenie o wyniku postępowania -

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl