Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony : "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi powiatowej S 4465 Bestwina - Komorowice, ul. Bialska"
Zamawiający:Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
usługa udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 700 000,00 zł (słownie: siedemsettysięcyzłotych 00/100) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi powiatowej S 4465 Bestwina - Komorowice, ul. Bialska.

Podstawą wszczęcia postępowania o udzielenie kredytu jest Uchwała Nr VI/41/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi powiatowej S 4465 Bestwina - Komorowice ul. Bialska, stanowiąca załącznik nr 5 do SIWZ Uchwała Nr 4100/I/134/2011 z dnia 5 maja 2011 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości spłaty przez Gminę Bestwina kredytów w łącznej kwocie 1 700 000,00 zł, stanowiąca załącznik nr 6 do SIWZ.

2. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

a. Harmonogram spłat rat kapitałowych:

2012r.
I rata     - 28.02.2012r. -  35 000,00 zł
II rata    - 31.05.2012r. -  35 000,00 zł
III rata   - 31.08.2012r. -  35 000,00 zł
IV rata   - 31.10.2012r. -  35 000,00 zł
V rata    - 15.12.2012r. -  35 000,00 zł

2013r.
I rata     - 28.02.2013r. -  35 000,00 zł
II rata    - 31.05.2013r. -  35 000,00 zł
III rata   - 31.08.2013r. -  35 000,00 zł
IV rata   - 31.10.2013r. -  35 000,00 zł
V rata    - 15.12.2013r. -  35 000,00 zł

2014r.
I rata      - 28.02.2014r. - 35 000,00 zł
II rata     - 31.05.2014r. - 35 000,00 zł
III rata    - 31.08.2014r. - 35 000,00 zł
IV rata   - 31.10.2014r. -  35 000,00 zł
V rata    - 15.12.2014r. -  35 000,00 zł

2015r.
I rata     - 28.02.2015r. -  35 000,00 zł
II rata    - 31.05.2015r. -  35 000,00 zł
III rata   - 31.08.2015r. -  35 000,00 zł
IV rata   - 31.10.2015r. -  35 000,00 zł
V rata    - 15.12.2015r. -  35 000,00 zł

b. Całość kredytu postawiona zostanie do dyspozycji Zamawiającego do dnia 02.09.2011r.

c. Udostępnienie kredytu następować będzie w zależności od potrzeb Zamawiającego, bez uruchamiania oddzielnych procedur, na pisemny wniosek Zamawiającego, na rachunek Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Czechowice-Dziedzice-Bestwina  78 8453 0002 0000 1717 2000 0010, w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego.

d. Zamawiający - Kredytobiorca zastrzega sobie prawo niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat.

e. Zamawiający zobowiązuje się wykorzystać udzielony kredyt wyłącznie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi powiatowej S 4465 Bestwina - Komorowice,  ul. Bialska.

f. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu z zachowaniem 7 dniowego terminu powiadomienia Wykonawcy o wcześniejszej spłacie kredytu i wysokości spłaty bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat i prowizji.

g. Spłata odsetek następować będzie miesięcznie w każdym ostatnim dniu miesiąca na rachunek bankowy Wykonawcy (Kredytodawcy) począwszy od miesiąca, w którym uruchomiono kredyt.

h. Jeżeli data spłaty rat kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, uważa się że ustalony termin został zachowany jeżeli spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie.

i. Opłaty dodatkowe tj. marża, prowizja bankowa, prowizja przygotowawcza i inne zostaną zapłacone w dniu uruchomienia kredytu.

j. Przewiduje się karencję w spłacie kapitału kredytu do dnia  28.02.2012r.

k. Zamawiający zobowiązuje się udzielić zabezpieczenia kredytu wraz z odsetkami wystawiając w dniu zawarcia umowy kredytu weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

l. Wykonawca może pobierać opłaty i prowizje zgodnie z pkt 1 lit. b, c, d, e Formularza ofertowego.  Opłaty i prowizje są niezmienne w czasie trwania umowy i płatne będą jednorazowo najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu, za wyjątkiem odsetek liczonych według zmiennej stopy procentowej.

m. Dla obliczenia odsetek od kredytu należy uwzględnić rok kalendarzowy równy 365 dni.

n. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco, przekazany Wykonawcy wraz z deklaracją wekslową.

o. Niespłacanie przez Zamawiającego należności, wynikających z udzielonego kredytu upoważniają Wykonawcę do wypowiedzenia umowy kredytu i przystąpienia do realizacji przedstawionych zabezpieczeń.

p. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy kredytowej z miesięcznym uprzedzeniem, w przypadku powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnych  zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

q. Zamawiający może odstąpić od umowy kredytu przed terminem postawienia środków przez bank do jego dyspozycji w przypadku wystąpienia innych okoliczności nieznanych przed podpisaniem umowy. Z tego tytułu Zamawiający nie będzie ponosił jakichkolwiek opłat i prowizji.

3. Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego do SIWZ dołącza się  dokumenty, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

4. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  66.11.30.00-5 Usługi udzielania kredytu

Termin składania ofert:2011-05-17 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2011-05-17 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:Do dnia 15.12.2015 r.
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:

Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartość zamówienia  nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5. Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.
6. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
7. Nie przewiduje się wyboru oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.
8. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
a) Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 105004-2011 z dnia 09.05.2011r.
b) Strona internetowa Zamawiającego: www.bestwina.pl
c) Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebrać można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 120[kB]
- SIWZ -   dokument DOC - rozmiar 173[kB]
- Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowo - cenowy  -  - rozmiar 32[kB]
- Załącznik Nr 2 - Oświadczenie w trybie art. 44 -  - rozmiar 32[kB]
- Załącznik Nr 3 - Oświadczenie art. 24 -  - rozmiar 38[kB]
- Załącznik Nr 4 - Wykaz dokumentów niezbednych do zbadania zdolności kredytowej -  Archiwum ZIP - rozmiar 2.2[MB]
- Załącznik Nr 5 - Uchwala_Rady_Gminy -   dokument PDF - rozmiar 44[kB]
- Załącznik Nr 6 - Uchwala RIO -   dokument PDF - rozmiar 146[kB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -  dokument PDF - rozmiar 2[MB]

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
- Odpowiedzi na pytania - 11.05.2011r. -   Dokument PDF - rozmiar 36[kB]
- Odpowiedzi na pytania - 12.05.2011r. -   Dokument PDF - rozmiar 55[kB]

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.)  - przetarg nieograniczony - ST.271.2.3, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice -Bestwina
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Słowackiego 14

 

- Ogłoszenie o wyniku postępowania -

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl