Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony : "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Remont dróg powiatowych Nr 4403 S Kaniów - Bestwina  ul. Batalionów Chłopskich w Kaniowie oraz Nr 4466 S Kaniów - Bestwinka ul. Dworkowa w Bestwince"
Zamawiający:Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
usługa udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Remont dróg powiatowych Nr 4403 s Kaniów - Bestwina ul. Batalionów Chłopskich w Kaniowie oraz Nr 4466 S Kaniów - Bestwinka ul. Dworkowa w Bestwince.

Podstawą wszczęcia postępowania o udzielenie kredytu jest Uchwała Nr XLIV/307/10 Rady Gminy Bestwina z dnia 22 września 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Remont dróg powiatowych Nr 4403 S Kaniów - Bestwina  ul. Batalionów Chłopskich w Kaniowie oraz Nr 4466 S Kaniów - Bestwinka ul. Dworkowa w Bestwince", Uchwała Nr XLIV/306/2010 Rady Gminy Bestwina w sprawie udzielenia przez Gminę Bestwina pomocy finansowej Powiatowi w formie dotacji celowej na realizacje zadania dotyczącego wykonania remontu dróg powiatowych na terenie Gminy Bestwina wraz z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały tj. umowa nr 608/2010 z dnia 23 września 2010r.

2. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

a. Harmonogram spłat rat kapitałowych:

2011r.
I rata  - 15.03.2011r. -  43 750,00 zł
II rata  - 15.06.2011r. -  43 750,00 zł
III rata  - 15.09.2011r. -  43 750,00 zł
IV rata  - 15.12.2011r. -  43 750,00 zł

2012r.
I rata  - 15.03.2012r. -  43 750,00 zł   
II rata  - 15.06.2012r. -  43 750,00 zł
III rata  - 15.09.2012r. -  43 750,00 zł
IV rata  - 15.12.2012r. -  43 750,00 zł

b.  Całość kredytu postawiona zostanie do dyspozycji Zamawiającego do dnia 26.11.2010r.  w złotych /PLN/ na rachunek Zamawiającego - Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina nr rachunku  78 8453 0002 0000 1717 2000 0010, po przedłożeniu przez Zamawiającego pisemnego wniosku.

c. Zamawiający - Kredytobiorca zastrzega sobie prawo niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat.

d. Spłata odsetek następować będzie miesięcznie w każdym ostatnim dniu miesiąca na rachunek bankowy Wykonawcy (Kredytodawcy) począwszy od miesiąca, w którym uruchomiono kredyt.

e.  Jeżeli data spłaty rat kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, uważa się że ustalony termin został zachowany jeżeli spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie.

f. Zakłada się możliwość wcześniejszych (przed ustalonym terminem) spłat kredytu lub jego części bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat i prowizji. O wcześniejszej spłacie kredytu (całości lub części) Zamawiający powiadomi Wykonawcę (Kredytodawcę) z 7 dniowym wyprzedzeniem.

g. Dla obliczenia odsetek od kredytu należy uwzględnić rok kalendarzowy równy 365 dni.

h.  Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco, przekazany Wykonawcy wraz z deklaracją wekslową.

3. Zamawiający otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości spłaty przez Gminę kredytu na w/w zadanie

4. Zamawiający przedstawi wybranemu Wykonawcy, na pisemny wniosek, inne dokumenty niezbędne do zbadania zdolności kredytowej oraz do zawarcia umowy kredytowej.

5. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

66.11.30.00-5  Usługi udzielania kredytu

Termin składania ofert:2010-11-15 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2010-11-15 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)
Termin realizacji:Do dnia 26.11.2010 r.
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:

Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartość zamówienia  nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5. Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.
6. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
7. Nie przewiduje się wyboru oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.
8. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

a) Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 353038-2010 z dnia 02.11.2010r.
b) Strona internetowa Zamawiającego: www.bestwina.pl
c) Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 cytowanej ustawy Zamawiający przekazuje również na wniosek Wykonawcy SIWZ w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wysokości  4,00 zł.
Opłatę można wnieść w kasie urzędu p. nr 15 lub na konto BS Czechowice-Dziedzice Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010.    
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebrać można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 172[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 20[kB]
- Uchwała w sprawie pomocy finansowej -   archiwum ZIP - rozmiar 44[kB]
- Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie pomocy finansowej -   archiwum ZIP - rozmiar 96[kB]
- Uchwała w sprawie zaciągnięcia kradytu -   archiwum ZIP - rozmiar 42[kB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 1.6[MB]

MODYFIKACJA SIWZ

- Modyfikacja SIWZ 09.11.2010r. -   dokument PDF - rozmiar 200[KB]

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -   dokument PDF - rozmiar 215[KB]

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
- Odpowiedzi na pytania - 08.11.2010r. -   Dokument PDF - rozmiar 81[kB]
- Sprawozdania_za_2008_i_2009.zip -
- Opinia_RIO_za_2008_i_2009.zip -
- Sprawozdania_za_I_polrocze_2010.zip -
- Opinia_RIO_za_I_polrocze 2010.zip -
- Sprawozdania_za_3_kwartal_2010.zip -
- Uchwala_nr_XLVII_319_10.zip -
- Uchwaly_RIO_1.zip -
- Uchwaly_RIO_2.zip -
- Zestawienie_pozyczek.zip -

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.)  - przetarg nieograniczony - ZP341/16/10, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice -Bestwina
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Słowackiego 14

- Ogłoszenie o wyniku postępowania -

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl