Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony : "Rozbudowa szkoły w Kaniowie o salę gimnastyczną wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej części socjalnej szkoły"
Zamawiający:Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
rozbudowa szkoły w Kaniowie przy ulicy Batalionów Chłopskich  nr 15, o salę gimnastyczną wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej części socjalnej szkoły.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Zaprojektowany obiekt  jest 1 kondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Powierzchnia zabudowy (sala gimnastyczna):      1251,38 m2
        (część socjalna):      58,12 m2
Powierzchnia użytkowa  (sala gimnastyczna):     1230,10 m2
        (część socjalna):     48,26 m2 
Kubatura       (sala gimnastyczna):  11083,97 m3
        (część socjalna):            227,83 m3  

Wielofunkcyjna sala ma być przystosowana  do prowadzenia zająć w gimnastyce oraz grach  zespołowych.  Wymiar sali umożliwia ćwiczenia i rozgrywki w piłce siatkowej, koszykowej i ręcznej. Ponadto sala może być podzielona kurtyną na dwa pola ćwiczebne w zależności od potrzeb prowadzenia zająć.
Zaprojektowano trybuny sportowe jezdne na 80 miejsc siedzących dla widzów.

Część socjalna obejmuje m.in. :
- zaplecze sanitarno -szatniowe dla ćwiczących,
- 2 pokoje trenerów z węzłem higieniczno - sanitarnym,
- magazyn sprzętu sportowego,
- pomieszczenie porządkowe,
- siłownię na max 7 osób.

3. Zakres zamówienia opisano w sposób szczegółowy w Specyfikacjach Technicznych, Dokumentacji Projektowej, Przedmiarach robót stanowiących integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

4. W szczególności na etapie przygotowania oferty, z uwagi na duży zakres inwestycji, oferent zobowiązany jest do sprawdzenia warunków realizacji inwestycji w przedstawionym powyżej zakresie, poprzez przeprowadzenie na własny koszt i ryzyko wizji lokalnej terenu inwestycji, celem zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do przygotowania prawidłowej oferty.
Oferent jest zobowiązany do sprawdzenia podanych w opisie przedmiotu zamówienia parametrów i uwzględnienie w ofercie zakresu wynikającego z Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznych.

5. Oferent nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji przetargowej, a o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
  
6. Do odbioru wykonanych robót Wykonawca winien przedstawić deklaracje zgodności na wbudowane materiały. 

7. Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać okres gwarancji na roboty będące przedmiotem zamówienia - nie krótszy niż 60 miesięcy.

8. Wykonawca zobowiązany jest do urządzenia bazy budowlanej na czas trwania budowy wraz z zapewnieniem wszystkich niezbędnych mediów. 

9. Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, w uzgodnieniu z  zamawiającym.

      
10. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 
  
45 21 22 22 -8  Roboty budowlane  związane z salami gimnastycznymi
45 21 42 00 -2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem
45 10 00 00 - 8 Przygotowanie terenu pod budowę
45 33 00 00 - 9 Hydraulika i roboty sanitarne
45 33 11 00 - 7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45 33 12 10 - 1 Instalowanie wentylacji
45 23 13 00 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania   ścieków
45 33 00 00 - 9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne
45 31 51 00 - 9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45 31 00 00 - 3 Roboty instalacyjne elektryczne

7. Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:  sołectwo Kaniów, Gmina Bestwina, powiat bielski, województwo śląskie

Termin składania ofert:2010-11-03 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2010-11-03 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba zamawiającego - pok. nr 11 sala posiedzeń
Termin realizacji:do 30.06.2012r.
Wadium: 60 000,00zł
Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartość zamówienia  nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5. Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.
6. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
7. Nie przewiduje się wyboru oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.
8. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
a. Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 333154 -2010 z dnia 15.10.2010r
b. Strona internetowa Zamawiającego: www.bestwina.pl
c. Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 cytowanej ustawy Zamawiający przekazuje również na wniosek Wykonawcy SIWZ w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wysokości  280,00 zł.
Opłatę można wnieść w kasie urzędu p. nr 15 lub na konto BS Czechowice-Dziedzice Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010.    
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebrać można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 198[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 59[kB]
- Dokumentacja techniczna -   archiwum ZIP - rozmiar 32[MB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 2.3[MB]


MODYFIKACJA SIWZ

- Modyfikacja SIWZ 27.10.2010r. -   dokument PDF - rozmiar 183[KB]

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -   dokument PDF - rozmiar 251[KB]PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
- Odpowiedzi na pytania - 20.10.2010r. -   Dokument PDF - rozmiar 64[kB]
- Odpowiedzi na pytania - 26.10.2010r. -   Dokument PDF - rozmiar 117[kB]
- Odpowiedzi na pytania - 27.10.2010r. -   Dokument PDF - rozmiar 94[kB]

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.) - przetarg nieograniczony - ZP341/15/10, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe
Henryk Jurczak Sp. jawna
43-353 Porąbka ul. Bukowska 24 

 

- Ogłoszenie o wyniku postępowania -

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl