Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony : Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Gminie Bestwina"
Zamawiający:Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
     
1.1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m)
- podbudowa przepuszczalna
- nawierzchnia do piłki nożnej - sztuczna trawa

Nawierzchnia syntetyczna typu "sztuczna trawa" o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)
Wariant I - wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)

1. Typ włókna: monofil
2. Skład chemiczny włókna; polietylen
3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,
4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2

- obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej.
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)  

- wyposażenie

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach    - 2 sztuki
- siatki do bramek                                     - 2 sztuki

1.2. Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach:
19,1m x 32,1m o powierzchni 613,11m2 (pole gry 15,1m x 28,1m)
podbudowa
I   sposób - podbudowa przepuszczalna
Wszystkie elementy  zgodne z  właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ).
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ).    

- nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego
Nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)
technologia układania nawierzchni:
I  sposób: Technologia typu EPDM - nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET o grubości min. 30 mm. W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Dolna warstwa z granulatu  SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.
- wyposażenie do piłki koszykowej

- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki
- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm    - 2 sztuki
- mechanizm regulacji wysokości  - 2 sztuki
- konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach - 2 sztuki

- wyposażenie  do piłki siatkowej

- słupki do siatkówki, aluminiowe, wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) - 2 sztuki
- siatka do siatkówki     - 1 sztuka

- wyposażenie do piłki ręcznej
- bramki aluminiowe mocowane w tulejach  - 2 sztuki
- siatki do bramek                                       - 2 sztuki

1.3.  Ogrodzenie terenu
Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ).

1.4.  Oświetlenie terenu
Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 9 masztach o wysokości min. 9 m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ).

1.5.  Chodniki
Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) - kostka brukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST ( zał. Nr 2 do SIWZ).

1.6.  Fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego
Fundamenty i roboty związane z ich wykonaniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr  2 do SIWZ). 

1.7. Ukształtowanie terenu
Teren wykazuje spadek w kierunku północnym i północno-wschodnim. W celu dostosowania projektu boisk Orlik 2012 do warunków miejscowych wymagana jest niwelacja terenu i zmiana jego ukształtowania. Szczegółowe informacje dotyczące istniejących i projektowanych rzędnych  znajdują się na rysunkach przekrojów przez teren części graficznej objęty przedmiotowym opracowaniem - rys. 1/Z, 2/Z - projekt zagospodarowania.

Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punktach od 1.1 do 1.7 stanowią załączniki:
Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Załącznik Nr 2 do SIWZ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Załącznik Nr 3 do SIWZ  Dokumentacja projektowa
Załącznik Nr 4 do SIWZ Przedmiar robót

Wymagany okres gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punktach 1.1 do 1.7:
- na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
- na nawierzchnie syntetyczne oraz granulat użyty do wypełnienia nawierzchni ze sztucznej trawy - 60 miesięcy

1.8  Budowa budynku sanitarno-szatniowego
Szczegółowy opis dla budynku sanitarno-szatniowego stanowią załączniki:
Załącznik Nr 1 do SIWZ   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Załącznik Nr 2 do SIWZ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Załącznik Nr 3 do SIWZ   Dokumentacja projektowa
Załącznik Nr 4 do SIWZ   Przedmiar robót

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
UWAGA I:

Kosztorysy ofertowe winny być sporządzone w oparciu o załączone przedmiary robót (można dodać do przedmiarów kolumny uwzględniające ceny jednostkowe i wartość poszczególnych pozycji).
W kosztorysach ofertowych należy przedstawić: koszt roboczogodziny, koszty pośrednie, zysk.

UWAGA II:

Zamawiający informuje, że aktualne pozostają odpowiedzi na pytania zadane do ogłoszonego poprzedniego postępowania przetargowego na przedmiotowe zadanie. Treść  pytań i odpowiedzi zawarta została w załączniku nr 9.

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:    

CPV 45.21.22.21-1      Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

3. Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: sołectwo Bestwina, Gmina Bestwina, powiat bielski, województwo śląskie

Termin składania ofert:2010-10-19 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2010-10-19 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)
Termin realizacji:Ostateczny termin zakończenia robót do dnia: 15 grudnia 2010 r.
Wadium: 25 000 zł
Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5. Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.
6. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
7. Nie przewiduje się wyboru oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.
8. Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
9. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

a. Biuletyn Zamówień Publicznych Nr  316498-2010 z dnia 04.10.2010r.
b. Strona internetowa Zamawiającego: www.bestwina.pl
c. Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny:
Cena - 100%
  
Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 cytowanej ustawy Zamawiający przekazuje również na wniosek Wykonawcy SIWZ w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebrać można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 265[kB]
- Załacznik nr 1 STWiORB -   archiwum ZIP - rozmiar 139[kB]
- Załacznik nr 2 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne WiORB -   archiwum ZIP - rozmiar 10[MB]
- Załacznik nr 3 Dokumentacja Projektowa -   archiwum ZIP - rozmiar 34[MB]
- Załacznik nr 4 Przedmiary robót -   archiwum ZIP - rozmiar 379[kB]
- Załacznik nr 5 WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH -   Dokument DOC - rozmiar 38[kB]
- Załacznik nr 6 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W... -   Dokument DOC - rozmiar 36[kB]
- Załacznik nr 7 WZÓR OFERTY -   Dokument DOC - rozmiar 44[kB]
- Załacznik nr 8 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY -   Dokument DOC - rozmiar 109[kB]
- Załacznik nr 9 -   Dokument DOC - rozmiar 44[kB]
- DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA -   archiwum ZIP - rozmiar 7[MB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 2.7[MB]MODYFIKACJA SIWZ

- Modyfikacja SIWZ 14.10.2010r. -   dokument PDF - rozmiar 171[kB]


PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
- Odpowiedzi na pytania - 14.10.2010r. -   Dokument PDF - rozmiar 67[kB]

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759)  - przetarg nieograniczony - ZP341/14/10, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

 

KONSORCJUM:
Lider: PPHU "GB" Grzegorz Baran
41-200 Sosnowiec, ul. Partyzantów 11/112
Partner: Bako Sport Spółka jawna,  G. Baran,  R Koziołek
41-200 Sosnowiec, ul. Partyzantów 11

- Ogłoszenie o wyniku postępowania -   PDF - rozmiar 511[kB]

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl