Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Bestwina w sezonie zimowym 2010/2011 oraz 2011/2012"
Zamawiający:Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Bestwina w sołectwach Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów w sezonie zimowym 2010/2011 oraz 2011/2012:
a. odśnieżanie,
b. zapobieganie powstawaniu i zwalczanie śliskości zimowej, gołoledzi i szronu,
c. likwidowanie warstw zlodowaciałego i ubitego śniegu.

2. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg oraz parkingów na terenie Gminy Bestwina na lata 2010/2011 oraz 2011/2012, stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Utrzymanie zimowe dróg odbywać się będzie według wykazu oraz kolejności dróg, stanowiącego załącznik nr 7 (od str. 1 do 5) do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Łączna długość utrzymywanych dróg wynosi ok. 86 km. Dodatkowo do utrzymywania zaliczone są parkingi przy szkołach, kościołach itp. o powierzchni ok. 20 000 m2, (zgodnie z załącznikiem nr 7).

5. Wspólny słownik zamówień CPV: 

90620000 -9    usługi odśnieżania
90630000- 2    usługi usuwania oblodzeń
            
6. Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:  Gmina Bestwina, sołectwa : Kaniów, Janowice, Bestwinka, Bestwina, powiat bielski, województwo śląskie

Termin składania ofert:2010-10-08 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2010-10-08 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)
Termin realizacji: do 30.04.2012 r.
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartość zamówienia  nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5. Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.
6. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
7. Nie przewiduje się wyboru oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.
8. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
a. Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 313154-2010 z dnia 30.09.2010r.
b. Strona internetowa Zamawiającego: www.bestwina.pl
c. Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny:
Cena - 100%

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 cytowanej ustawy Zamawiający przekazuje również na wniosek Wykonawcy SIWZ w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wysokości  10,00 zł.
Opłatę można wnieść w kasie urzędu p. nr 15 lub na konto BS Czechowice-Dziedzice
Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010.    
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebrać można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 164[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 51[kB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 162[kB]


Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759)  - przetarg nieograniczony - ZP341/13/10, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

"REZBUD" P.U.H. Eugeniusz Rezik
43-512 Janowice ul. Janowicka 75

- Ogłoszenie o wyniku postępowania -   PDF - rozmiar 636[kB]

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl