Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony : "Remont dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Bestwina"
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Remont dróg gminnych asfaltowych na terenie gminy Bestwina, w sołectwach: Kaniów, Bestwina, Bestwinka, Janowice, w zależności od potrzeb i zlecenia Zamawiającego.

2. Remont dróg gminnych asfaltowych polegać będzie na:
a)  remoncie cząstkowym emulsją i grysami na drogach gminnych, 
b)  remoncie cząstkowym dróg gminnych mieszankami mineralno - asfaltowymi na gorąco,
c)   przebudowie przełomów drogowych typu średniego oraz typu ciężkiego.

3. Zamówienie należy wykonać w oparciu o szczegółowe specyfikacje techniczne dotyczące: przebudowy przełomów drogowych typu ciężkiego i typu średniego, remontu cząstkowego mieszankami mineralno-bitumicznymi na gorąco typu beton oraz remontu cząstkowego emulsją i grysami, stanowiące załącznik do specyfikacji istotnych  warunków zamówienia.
4. Nawierzchnie typowane do remontu określane będą każdorazowo odrębnym protokołem sporządzonym na podstawie wizji w terenie przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru.
5. O konieczności wykonania zadania (remoncie wyznaczonych odcinków dróg) Wykonawca będzie każdorazowo powiadamiany przez Zamawiającego pisemnie lub ustnie.
6. Termin realizacji poszczególnych zadań ustalany będzie każdorazowo, w zależności od rodzaju i wielkości zlecenia lecz nie może przekroczyć 14 dni od daty wydania zlecenia.
7. Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać okres gwarancji na roboty będące przedmiotem zamówienia - nie krótszy niż 12 miesięcy.
8. Do odbioru wykonanych robót Wykonawca winien przedstawić atesty na wykorzystane materiały. 
9. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 
- CPV główny: 45.23.31.42-6- roboty w zakresie naprawy dróg
- CPV dodatkowy: 45.23.32.20-7- roboty w zakresie nawierzchni dróg

Termin składania ofert:2010-03-16 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2010-03-16 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji: Do 31.12.2010r
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy.
2. Szacunkowa wartość zamówienia  nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
5. Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.
6. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
7. Nie przewiduje się wyboru oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej
8. Zamawiający nie będzie pobierał wadium.
9. Zamawiający nie będzie pobierał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Kryteria oceny: Cena - 100%

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. Spełniają warunki dotyczące:

a. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku:  na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w części VI pkt 3 SIWZ.

b. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwa zadania o zakresie i złożoności  porównywalnej z robotami będącymi przedmiotem  zamówienia. Roboty te winny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  
Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku:  na podstawie oświadczenia i dokumentów,
o których mowa w części VI pkt 3,6,7,8,10 SIWZ.

c. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: dysponowanie osobą uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie ( do kierowania robotami) - zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2006r nr 156, poz. 1118 ze zm.), w szczególności:
- kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, będąca członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (OIIB) i posiadającym aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.   
Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku:  na podstawie oświadczenia wykonawcy,
o którym mowa w części  VI pkt  4,5,6 SIWZ oraz  dokumentów wymienionych  w części VI pkt 12  SIWZ.

d. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku: na podstawie oświadczenia wykonawcy, o którym mowa w części VI pkt 3 SIWZ

Zgodnie z art. 26 ust 2b znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących ich stosunków.
- W przypadku dysponowania zasobami innych podmiotów niezbędnymi do realizacji zamówienia,    Wykonawca winien przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
- Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny: nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Sposób dokonywania oceny: na podstawie przedstawionego przez wykonawcę oświadczenia
i dokumentów, o których mowa w części VI pkt  4, 5,14,15,16.              

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
a. w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, przedsiębiorcy wchodzący
w skład konsorcjum przedstawią wspólnie następujące dokumenty:
- formularz ofertowo - cenowy,
- kosztorysy ofertowe,
- uprawnienia budowlane osoby pełniącej funkcję kierownika budowy,
- wykaz zrealizowanych prac,
- projekt umowy,
- wykaz posiadanego sprzętu.
Pozostałe dokumenty wymienione w rozdziale VI każdy z przedsiębiorców wchodzących w skład konsorcjum musi przedłożyć oddzielnie.
b. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,
c. wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno zostać przedłożone wraz z ofertą.

Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
- wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),
- wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na "Wykonawcę";
w miejscu np. "nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

4. Ocena spełniania w/w warunków udziału w nin. postępowaniu polegać będzie na sprawdzeniu kompletności i poprawności złożonych oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty, zgodnie z Rozdziałem VI SIWZ według zasady spełnia / nie spełnia.

5. Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 cytowanej ustawy Zamawiający przekazuje również na wniosek Wykonawcy SIWZ w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wysokości  12,00 zł.
Opłatę można wnieść w kasie urzędu p. nr 15 lub na konto BS Czechowice-Dziedzice
Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010.    
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebrać można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 164[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 75[kB]
- Dokumentacja techniczna i kosztorysy ofertowe -   dokument PDF - rozmiar 3.9[MB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 1.1[MB]

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zm.)  - przetarg nieograniczony - ZP341/02/10, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

 

P. P.H.U."ASFALTOR" s. c.
T. Paździora & P. Paździora
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Kaniowska 23

 

- Ogłoszenie o wyniku postępowania -   PDF - rozmiar 661[kB]

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl