Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony: Wymiana sieci wodociągowej w rejonie ul. Bialskiej w Bestwinie.
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
Przedmiot zamówienia:Wymiana sieci wodociągowej w rejonie ul. Bialskiej w Bestwinie.
Termin składania ofert:2003-11-14 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba Zamawiającego - pok. nr 2
Termin otwarcia:2003-11-14 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba Zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:31 lipca 2004r.
Wadium: 9 600,00 zł
Dodatkowe uwagi:
Kryteria oceny - cena 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 15 zł) odebrać można w siedzibie Zamawiącego, pok. nr 7, lub za zaliczeniem pocztowym.

Kontakt tel. 215 77 07 - Dominik Puda

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki odatkowe przedstawione w Specyfikacji Istotncych Warunków Zamówienia.
Rozstrzygnięcie przetargu:W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 72 poz. 664 z 2002r z późniejszymi zmianami) - przetarg nieograniczony, została wybrana oferta :

KOMBEST Sp. z o.o.
ul. Plebańska 12
43 - 512 Bestwina


Cena wybranej oferty:

bez VAT: 74 200,00 zł
słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych i 00/100

z VAT: 79 394,00 zł
słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote i 00/100


28 listopada 2003r. wniesiono pisemny protest dotyczący wyboru ww. oferty.
Postępowanie przetargowe zostaje zawieszone do dnia 5 grudnia 2003r.

5 grudnia 2003r. po rozpatrzeniu pisemnego protestu Zamawiający uwzględnił protest i powtórzył oprotestowaną czynność, tj. wybór oferty najkorzystniejszej. W wyniku ponownej oceny ofert wybrano ofertę firmy:

Zakład Robót Inżynieryjno - Budowlanych "ZRiB"
Zygmunt Seweryn
ul. Szkolna 6
34 - 313 Międzybordzie - Bialskie


Cena wybranej oferty:

bez VAT: 92 188,95 zł
słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych i 95/100

z VAT: 98 642,18 zł
słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote i 18/100
   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl