Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu:

                              
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013PRZETARG NIEOGRANICZONY - MODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KANIOWIE

Zamawiający:Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Robota budowlana polegająca na modernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaniowie przy ul. Batalionów Chłopskich 48.

Zakres prac obejmuje m.in :
        - modernizację wewnętrznych instalacji wod- kan, CO, elektrycznej i  - gazowej wraz z kotłownią,
        - remont wnętrz,
        - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
        - termomodernizację budynku,
        - remont  elewacji i dachu.


2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:    
- CPV główny: 45.21.61.21-8
- CPV dodatkowy: 45.33.12.10-1
   45.33.12.20-4 
   45.33.30.00-0 
   45.33.00.00-9
   45.33.11.10-0 
   45.33.11.00-7 
   45.31.00.00-3

3. Zakres zamówienia opisano w sposób szczegółowy w Specyfikacji Technicznej, Dokumentacji Projektowej i Przedmiarze Robót stanowiących integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

4. Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw :sołectwo Kaniów, Gmina Bestwina, powiat bielski, województwo śląskie

Termin składania ofert:2009-11-13 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2009-11-13 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)
Termin realizacji:Do 30.11.2010 r.
Wadium: 20 000,00zł
Dodatkowe uwagi:

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej.

Kryteria oceny: Cena - 100%

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, a ponadto:
a. Posiadają doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot przetargu tj. wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie - co najmniej dwie roboty budowlane polegające na kompleksowym remoncie budynku odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.
b. Dysponują osobami uprawnionymi do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie, posiadającymi uprawnienia zawodowe niezbędne do kierowania przedmiotowym zakresem robót, będącymi członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego, w zakresie wskazanym w SIWZ,
c. Są ubezpieczeni w zakresie wskazanym w SIWZ,
d. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi i prowadzą działalność, której profil odpowiada przedmiotowi zamówienia, w zakresie wskazanym w SIWZ,
2) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
a. w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, przedsiębiorcy wchodzący w skład konsorcjum przedstawią wspólnie następujące dokumenty:
- formularz ofertowo - cenowy,
- kosztorys,
- projekt umowy,
- wykaz zrealizowanych prac,
- uprawnienia kierownika budowy,
- polisa.
Oznacza to, iż dane dotyczące wykazu prac, uprawnień kierownika budowy, polisy będą sumowane.
Pozostałe dokumenty wymienione w rozdziale VI każdy z przedsiębiorców wchodzących w skład konsorcjum musi przedłożyć oddzielnie.
b. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,
c. wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno zostać przedłożone wraz z ofertą.
Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
 - wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),
 - wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na "Wykonawcę"; w miejscu np. "nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.
3) Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie na podstawie treści złożonych dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4) Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy; oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006r. Nr 87,poz. 605).


Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 cytowanej ustawy Zamawiający przekazuje również na wniosek Wykonawcy SIWZ w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wysokości 60,00 zł.
Opłatę można wnieść w kasie urzędu p. nr 15 lub na konto BS Czechowice-Dziedzice
Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebrać można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 105[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 48[kB]
- Dokumentacja techniczna -   archiwum ZIP - rozmiar 20[MB]
- Przedmiary robót -   archiwum ZIP - rozmiar 5[MB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 2,5[MB]


MODYFIKACJA SIWZ

- Modyfikacja SIWZ 28.10.2009r. -   dokument PDF - rozmiar 474[KB]

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -   dokument PDF - rozmiar 600[KB]


PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO :


:::     10.11.2009r.     :::

ZP341/09-10/09 Bestwina, dnia 10.11.2009r

dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców:

Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 ze zm.) udzielamy wyjaśnień na pytania zadane przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym: "Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaniowie":

- Pytania i odpowiedzi z dnia 10.11.2009r. -   dokument PDF - rozmiar 70[KB]


:::     06.11.2009r.     :::

ZP341/09-07/ 09 Bestwina, dnia 06.11.2009r  
    
dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców:

            Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 ze zm.) udzielamy wyjaśnień na pytania zadane przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym: "Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaniowie":

Pytanie 1:
W związku z rozbieżnością pomiędzy zestawieniem stolarki w dokumentacji technicznej, przedmiarami robót i SST prosimy o dokładne sprecyzowanie rodzaju stolarki drzwiowej ze wskazaniem pozycji o odporności ogniowej.  

Odpowiedź:
Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej ze wskazaniem pozycji o odporności ogniowej zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina ( www.bestwina.pl) w załączniku do odpowiedzi na pytania z dnia 05.11.2009r.  

Pytanie 2:
Prosimy o zamieszczenie szczegółowych informacji dotyczących konstrukcji stalowej (przedmiar - roboty remontowo - budowlane bez pomieszczeń 04,05,06,07 - pozycja 110 oraz 111)

Odpowiedź: 
Informację dotyczącą konstrukcji stalowej (przedmiar - roboty remontowo - budowlane bez pomieszczeń 04,05,06,07 - pozycja 110 oraz 111) zamieszczono na  stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina (www.bestwina.pl) "odpowiedzi na pytania wykonawców  z dnia 05.11.2009r." pytanie nr 11.  

Pytanie 3:
Brak pozycji w przedmiarze. Czy należy uwzględnić w ofercie wykonanie posadzki - wykładzina PCV - na scenie ( rys. nr 3 - pom. 1.12)

Odpowiedź:
Należy uwzględnić w ofercie wykonanie posadzki - wykładzina PCV - na scenie ( rys. nr 3 - pom. 1.12)

Pytanie 4:
Brak pozycji w przedmiarze. Czy należy uwzględnić w ofercie wyposażenie podane w wytycznych wykonawczych:
 - pomieszczenie 0.11 - szafka na środki czystości
 - pomieszczenie 0.04 - podesty podłogowe drewniane
Jeżeli tak, prosimy o podanie danych do sporządzenia wyceny.

Odpowiedź:
Należy wycenić typową szafkę pod zlew (pomieszczenie 0.11 - szafka na środki czystości)
Brak wytycznych  wykonawczych (pomieszczenie 0.04 - podesty podłogowe drewniane)

Pytanie 5:
Prosimy o podanie informacji, czy należy uwzględnić cokoliki przy wycenie posadzki przemysłowej

Odpowiedź:
Należy uwzględnić cokoliki w wys. 10 cm przy wycenie posadzki przemysłowej.


:::     05.11.2009r.     :::

ZP341/09-05/09 Bestwina, dnia 05.11.2009r                                                            
dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców

Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 ze zm.) udzielamy wyjaśnień na pytania zadane przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym: "Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaniowie":

Pytanie 1:
Prosimy o sprecyzowanie rodzaju i koloru parapetów wewnętrznych.

Odpowiedź:
Parapety wewnętrzne PCV w kolorze stolarki okiennej, tj. jasny dąb.

Pytanie 2:
W przedmiarze brak skucia posadzki z płytek ceramicznych w pomieszczeniu 08. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:
Należy uwzględnić w przedmiarze skucie posadzki z płytek ceramicznych w pomieszczeniu 08.

Pytanie 3:
W pozycji 32 przedmiaru " Roboty remontowo - budowlane w pomieszczeniach 04,05,06,07" ilości robót - izolacji poziomych z folii na sucho wynosi 130,8 m2, natomiast ilość wylewek wynosi 20,04 m2 Prosimy o wskazanie, czego dotyczy pozycja 32 przedmiaru oraz czy wylewki będą wykonywane na całej powierzchni parteru.

Odpowiedź:
Wycenić zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 4:
W przedmiarze brak demontażu boazerii ze ścian parteru i klatki schodowej. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:
Należy uwzględnić w wycenie demontaż boazerii ze ścian parteru i klatki schodowej. Powierzchnia 70m2.

Pytanie 5:
W przedmiarze brak naprawy widocznych spękań ścian. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:
Należy uwzględnić naprawę widocznych spękań  ścian będących wynikiem szkód górniczych. Dołącza się przedmiar na roboty związane z naprawą szkód górniczych. Prosimy o wycenę wszystkich pozycji w oddzielnym kosztorysie (kosztorys ten będzie stanowił podstawę do rozliczeń pomiędzy Gminą, Wykonawcą, a KWK Brzeszcze-Silesia). Natomiast do wartości oferty należy doliczyć tylko następujące pozycje przedmiaru: 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.26, 1.33, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18.

Pytanie 6:
W przedmiarze brak usunięcia lamperii z farby olejnej. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:
Nie uwzględniać w wycenie usunięcie lamperii z farby olejnej. Należy natomiast uwzględnić w wycenie skucie tynków wewnętrznych i wykonanie nowych na ścianach i sufitach. Powierzchnia dla ścian: 1297,40m2. Powierzchnia dla sufitów: 275m2.

Pytanie 7:
Istnieją rozbieżności pomiędzy przedmiarem i specyfikacją techniczną dotyczącą materiału do wykonania fundamentów. Przedmiar podaje fibrobeton natomiast w specyfikacji technicznej czytamy o wibrobetonie. Prosimy o sprecyzowanie.

Odpowiedź:
Posadzka garażu - fibrobeton.

Pytanie 8:
Prosimy o podanie grubości, koloru, klasy ścieralności posadzki w garażu.

Odpowiedź:
Grubość posadzki przemysłowej zgodnie z dokumentacją. Beton klasy B25-fibrobeton.

Pytanie 9:
Prosimy o zmianę ilości pozycji 209 przedmiaru " Roboty remontowo - budowlane bez pomieszczeń 04,05,06,07" Według naszej analizy powinno być 117,5 m2 zamiast 17,5 m2.

Odpowiedź:
W pozycji 209 przedmiaru "Roboty remontowo-budowlane bez pomieszczeń 04, 05, 06, 07" wyliczyć wartość dla ilości 117,5m2.

Pytanie 10:
W przedmiarze brak usunięcia gruzu i ziemi z budynku. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:
Usunięcie gruzu i ziemi z budynku należy uwzględnić w pozycjach "wywóz gruzu", które są w przedmiarach robót.

Pytanie 11:
Prosimy o dołączenie rysunku oraz opisu technicznego konstrukcji stalowej podestu w antresoli stropu w wieży - poz. 111 przedmiaru " Roboty remontowo - budowlane bez pomieszczeń 04,05,06,07" Zapis specyfikacji technicznej "szczegóły uzgodnić z projektantem na etapie wykonawczym" nie jest wystarczający do prawidłowej wyceny robót.

Odpowiedź:
Podest na wieży oraz podest nad klatką schodową wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami. Konstrukcję stalową z profili zamkniętych zimnogiętych zamocować w murze za pomocą kotew stalowych ocynkowanych z kołkiem żywicznym. Rozstaw kotew zostanie ustalony po rozpoznaniu na budowie stanu ściany. Na konstrukcji ułożona zostanie podłoga drewniana (płyty OSB) oraz posadzka. Tak wykonane podesty należy pomalować.

Pytanie 12:
Istnieje rozbieżność pomiędzy projektem i przedmiarem dotycząca tynków zewnętrznych. W przedmiarze występuje tynk mineralny malowany farbą sylikatową, natomiast w projekcie czytamy o tynku akrylowym. Prosimy o sprecyzowanie.

Odpowiedź:
Wyprawę tynkarską należy wycenić zgodnie z projektem technicznym - akrylowa.

Pytanie 13:
W dokumentacji jest mowa o wykonaniu sufitów podwieszanych z płyt ognioodpornych (sala balowa). Brak w przedmiarze, prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:
Okładziny z płyt gipsowo - kartonowych ognioodpornych uwzględniono w pozycjach 96, 97 i 98 przedmiaru "Roboty  remontowo-budowlane bez pomieszczeń 04, 05, 06, 07". Klasa odporności ogniowej stropu: REI 60.

Pytanie 14:
W przedmiarze brak ułożenia pianek pod panele. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:
Należy uwzględnić w wycenie zgodnie ze specyfikacją techniczną SST006, pkt 5.3.4.

Pytanie 15:
Proszę o wyjaśnienia dotyczące przedmiarów na roboty instalacji wod - kan, c.o. , gaz.

W przedmiarach tych brakuje pozycji do wyceny:
- robót demontażowych starych instalacji,
- naprawy przegród budowlanych po przekuciach,
- wywozu i utylizacji gruzu i materiałów z rozbiórki,
- wykonania zabezpieczeń ppoż przewodów instalacyjnych z kotłowni..

Odpowiedź:
Roboty instalacji wod-kan, gaz, c.o., wentylacji mechanicznej oraz kotłowni należy wycenić zgodnie z dołączonymi zaktualizowanymi przedmiarami, które zastępują poprzednie przedmiary dołączone do SIWZ.

Ponadto dołączamy zestawienie stolarki okiennej, zestawienie stolarki drzwiowej oraz rzut parteru i rzut piętra z poprawionymi oznaczeniami okien.

UWAGA:
Zdemontowana stolarka okienna musi nadawać się do ponownego użytku ( odzysk skrzydeł i futryn w 100%) ponadto wszelkie materiały z demontażu również muszą nadawać się do ponownego zabudowania  i  zostaną przekazane użytkownikowi obiektu.

Pragniemy jednocześnie podkreślić, że Oferent jest zobowiązany do sprawdzenia podanych w opisie przedmiotu zamówienia parametrów (długości, kubatury, powierzchni itp.) i uwzględnienie w ofercie zakresu wynikającego z Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty, a nie zostały zgłoszone Zamawiającemu  (mimo ich braku w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej, Przedmiarze Robót, a wynikające z Prawa Budowlanego, Polskich Norm lub sztuki budowlanej) nie będą wchodziły w zakres robót dodatkowych i będą musiały być wykonane na koszt własny oferenta (wykonawcy).

- Załączniki do odpowiedzi na pytania z dnia 05.11.2009r-   archiwum ZIP - rozmiar 2.2[MB]
- Roboty w ramach szkód górniczych -   dokument PDF - rozmiar 2.4[MB]


:::     19.10.2009r.     :::

ZP341/09-01/09 Bestwina, dnia 19.10.2009r.
                                                            
dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców

Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 ze zm.) udzielamy wyjaśnień na pytania zadane przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym: "Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaniowie":

Pytanie 1:

1. Czy zatrudniając podwykonawcę wykazując to w załączniku nr 5 do SIWZ, możemy skorzystać z referencji tegoż podwykonawcy dotyczących zakresu powierzonych mu czynności? Tzn. wykonawca przedstawia w załączniku nr 4 do SIWZ swoje referencje na część instalacyjną - kotłownia, instalacja gazowa, wod-kan, i wentylacja oraz referencje podwykonawcy na część budowlaną i elektryczną.
2. Czy zatrudniając podwykonawcę wykazując to w załączniku nr 5 do SIWZ należy załączyć do oferty jakiekolwiek dokumenty wyszczególnione w rozdziale VI do SIWZ dotyczące tegoż podwykonawcy?

Odpowiedź:
Wykazując w załączniku nr 5 do SIWZ podwykonawcę, można przedstawić referencje tegoż podwykonawcy dotyczące zakresu powierzonych mu czynności.
 Dokumenty i oświadczenia jakie winien przedłożyć wykonawca wymienione w rozdziale VI SIWZ nie dotyczą podwykonawców.    
Szczegółowe postanowienia dotyczące powierzenia robót podwykonawcom zawarte są we wzorze umowy (§ 9) stanowiącym załącznik nr 7 do nin. SIWZ.PROTESTY

:::     04.12.2009r.     :::

- Kopia wniesionego protestu-   dokument PDF - rozmiar 1.8[MB]
- Rozstrzygnięcie protestu-   dokument PDF - rozmiar 742[kB]

:::     09.11.2009r.     :::

- Kopia wniesionego protestu-   dokument PDF - rozmiar 970[KB]
- Informacja o odrzuceniu protestu -   dokument PDF - rozmiar 381[KB]


Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655ze zm.)  - przetarg nieograniczony - ZP341/09/09, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe
Henryk Jurczak Sp. jawna
43-353 Porąbka, ul. Bukowska 24

- Rozstrzygnięcie przetargu -    PDF - 700[kB]

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl