Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony : Modernizacja pomieszczenia sali do ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bestwince.
Zamawiający:Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Modernizacja istniejącego pomieszczenia na salę do ćwiczeń sportowych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bestwince.  

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:    
- CPV główny:           45.21.42.10-5
- CPV dodatkowy:     45.10.00.00-8  
                               45.33.11.00-7 
                               45.31.00.00-3 
                               45.40.00.00-1

3. Zakres zamówienia opisano w sposób szczegółowy
w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarze Robót stanowiących integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

4. Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: sołectwo Bestwinka, Gmina Bestwina, powiat bielski, województwo śląskie

Termin składania ofert:2009-10-21 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2009-10-21 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:Do 31.03.2010 r.
Wadium: ----
Dodatkowe uwagi:

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienie dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się zastosowanie aukcji elektronicznej.

Kryteria oceny: Cena - 100%

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, a ponadto:
a. Posiadają doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot przetargu tj. wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie -  co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. prace ogólnobudowlane i instalacyjne.
b. Dysponują osobą uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie, posiadającą uprawnienia zawodowe niezbędne do kierowania przedmiotowym zakresem robót, będącą członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego, w zakresie wskazanym w dalszej części  SIWZ,
c. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi i prowadzą działalność, której profil odpowiada przedmiotowi zamówienia, w zakresie wskazanym w dalszej części SIWZ.

2) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
a. w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, przedsiębiorcy wchodzący w skład konsorcjum przedstawią wspólnie następujące dokumenty:
- formularz ofertowo - cenowy,
- kosztorys,
- projekt umowy,
- wykaz zrealizowanych prac,
- uprawnienia kierownika budowy,

Oznacza to, iż dane dotyczące wykazu prac, uprawnień kierownika budowy, będą sumowane.
Pozostałe dokumenty wymienione w rozdziale VI każdy z przedsiębiorców wchodzących w skład konsorcjum musi przedłożyć oddzielnie.
b. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,
c. wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno zostać przedłożone wraz z ofertą.

Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
- wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),
- wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na "Wykonawcę";
w miejscu np. "nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

3) Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie na podstawie treści złożonych dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4) Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006r. Nr 87,poz. 605).


Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 cytowanej ustawy Zamawiający przekazuje również na wniosek Wykonawcy SIWZ w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wysokości  11,00 zł.
Opłatę można wnieść w kasie urzędu p. nr 15 lub na konto BS Czechowice-Dziedzice
Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010.    
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebrać można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 169[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 40[kB] (Załączniki 1 - 6) 
- Dokumentacja techniczna -   archiwum ZIP - rozmiar 8.4[MB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 678[kB]


Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zm.) - przetarg nieograniczony -  ZP341/08/09,  Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Rozstrzygnięcie przetargu -    PDF - 1.1[MB]

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl