Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony : "Dostawa nowego samochodu specjalnego dla OSP Janowice"
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1.  Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu specjalnego, fabrycznie nowego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach, w Gminie Bestwina,  zgodnie z parametrami określonymi w punkcie 2.

2. Samochód specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t  musi posiadać następujące parametry:

a. samochód  fabrycznie nowy typ podwozia: furgon (rok produkcji 2009),
b. ilość miejsc siedzących 6,
c. kolor nadwozia czerwony,
d. tapicerka w przestrzeni osobowej skaj,
e. moc silnika nie mniejsza niż 120kM Diesel wtrysk bezpośredni,
f. ABS,
g. wspomaganie układu kierowniczego,
h. immobilizer,
i. poduszka powietrzna kierowcy,
j. radio CD,
k. centralny zamek,
l. klimatyzacja z filtrem,
m. lusterka zewnętrzne i szyby boczne przednie regulowane elektrycznie,
n. światła przeciwmgielne,
o. dodatkowe gniazdo do podłączenia akcesoriów,
p. ścianka działowa ażurowa,
q. dodatkowy przedział osobowy tapicerowany skajem,
r. pojemność skrzyni ładunkowej powyżej 10 m3
s. drzwi boczne z szybą otwieraną,
t. ściana lewa boczna z szybą otwieraną,
u. podłoga drewniana antypoślizgowa, wodoodporna,
v. podsufitka z oświetleniem, ocieplana,
w. drzwi tylne bez szyb, otwierane 180o
x. sygnalizacja świetlna i dźwiękowa - belka świetlna z napisem "STRAŻ". Urządzenie sygnalizacyjne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego z możliwością podawania komunikatów,
y. lampy przednie błyskowe w kolorze niebieskim,
z. radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość- VHF 136-174 MHz, moc - 1/25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz mikn. 128 kanałów, wyświetlacz min. 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu,
aa. zderzaki lakierowanie w kolorze białym.  


3. Podczas odbioru samochodu zamawiający dokona oceny stanu technicznego oraz zgodności parametrów techniczno - eksploatacyjnych z parametrami technicznymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ramach odbioru zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia prób technicznych sprzętu, których wyniki zostaną uwzględnione w protokole odbioru.

4. Wraz z przedmiotem dostawy, Dostawca winien przekazać dokument określający warunki serwisowania gwarancyjnego i pogwarancyjnego oferowanego samochodu, wskazujący lub zawierający wykaz punktów serwisowych - znajdujących się nie dalej niż 50 km od miejsca dostawy, okres gwarancji - nie krótszy niż 24 miesiące bez limitu kilometrów, licząc od daty dostawy, terminy usunięcia stwierdzonych wad i usterek, a także wskazujący całość świadczeń gwaranta na rzecz Zamawiającego oraz warunki odpowiedzialności gwaranta.

5. Wraz z przedmiotem dostawy, Dostawca winien przekazać stosowne atesty, homologację dopuszczające do rejestracji i użytkowania.  

6. Wspólny Słownik Zamówień CPV:     34.11.40.00 - 9.

Termin składania ofert:2009-09-28 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2009-09-28 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:7 dni roboczych od dnia podpisania umowy
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się wyboru oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.
Kryteria oceny: Cena - 100%

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tj., którzy:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
c. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
a. w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, przedsiębiorcy wchodzący w skład konsorcjum przedstawią wspólnie następujące dokumenty:
- formularz ofertowo - cenowy,
- projekt umowy,
- specyfikacja techniczna samochodu specjalnego.
Pozostałe dokumenty wymienione w rozdziale VI każdy z przedsiębiorców wchodzących w skład konsorcjum musi przedłożyć oddzielnie.
b. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,
c. wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno zostać przedłożone wraz z ofertą.
Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
- wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),
- wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na "Wykonawcę";
w miejscu np. "nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

3. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty, zgodnie z Rozdziałem VI SIWZ.

4. Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 cytowanej ustawy Zamawiający przekazuje również na wniosek Wykonawcy SIWZ w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wysokości  4,00 zł.
Opłatę można wnieść w kasie urzędu p. nr 15 lub na konto BS Czechowice-Dziedzice
Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010.    
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebrać można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 161[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 34[kB] (Załączniki 1 - 5) 
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 1[MB]

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655ze zm.)  - przetarg nieograniczony - ZP341/06/09, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

"MADOR"-GADOCHA Sp. z o.o.
ul. Bielska 551
43-384 Jaworze

Cena oferty:  
bez VAT:   79 411,21 zł
słownie:  siedemdziesiątdziewięćtysięcyczterystajedenaściezłotych  21/100

z VAT: 84 970,00 zł
słownie: osiemdziesiątczterytysiącedziewięćsetsiedemdziesiątzłotych 00/100

- Rozstrzygnięcie przetargu -    PDF - 495[kB]

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl