Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony : Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Witosa, Kościelnej i Sikorskiego w Bestwinie
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej, w rejonie ulicy Witosa, Kościelnej i Sikorskiego w Bestwinie:
- ciągi główne o łącznej długości  4423,35 mb.
- przyłącza do budynków: 91 sztuk o łącznej długości 1395,75 mb. 

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:     45.23.13.00 - 8.
3. Zakres zamówienia opisano w sposób szczegółowy w Specyfikacji Technicznej , Dokumentacji Projektowej i Przedmiarze Robót stanowiących integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
4. Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: sołectwo Bestwina, Gmina Bestwina, powiat bielski, województwo śląskie

Termin składania ofert:2009-10-09 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2009-10-09 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:Do 30.10.2010 r.
Wadium: 23 000,00zł
Dodatkowe uwagi:

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się wyboru oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.
Kryteria oceny:
Cena - 100%

O udzielenie zamówienia mogą starać się wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- spełniają wszystkie wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie na podstawie treści złożonych dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy udostępnia SIWZ na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina - www.bestwina.pl.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 cytowanej ustawy Zamawiający przekazuje również na wniosek Wykonawcy SIWZ w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wysokości  320,00 zł.
Opłatę można wnieść w kasie urzędu p. nr 15 lub na konto BS Czechowice-Dziedzice Nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010.    
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia odebrać można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 183[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 45[kB] (Załączniki 1 - 7) 
- Dokumentacja techniczna -   archiwum ZIP - rozmiar 40.1[MB]
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania -   dokument PDF - rozmiar 787[kB]

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO :


:::     28.09.2009r.     :::

ZP341/07-01/09 Bestwina, dnia 28.09.2009r.
                                                            
dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców

Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 ze zm.) udzielamy wyjaśnień na pytania zadane przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym: "Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Witosa, Kościelnej i Sikorskiego w Bestwinie":

Pytanie 1:
Czy referencje na więcej niż dwie roboty o długości w sumie 4000 mb wystawione przez jednego Inwestora na wykonanie sieci wodociągowej będą spełniać wymogi tej specyfikacji.

Odpowiedź:
Tak. Referencje na więcej niż dwie roboty o długości w sumie 4000 mb wystawione przez jednego Inwestora na wykonanie sieci wodociągowej będą spełniać wymogi  SIWZ.

 

Rozstrzygnięcie przetargu:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655ze zm.) - przetarg nieograniczony - ZP341/07/09, Zamawiający wybrał następującą ofertę:

Przedsiębiorstwo Komunalne
"KOMBEST" Spółka z o.o.
ul. Plebańska 12
43-512 Bestwina

- Rozstrzygnięcie przetargu -    PDF - 80[kB]

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl